Anglicky: Forest fires in the Czech republic – definition and classification: review

Zdroj: Holuša, J., Berčák, R., Lukášová, K., Hanuška, Z., Agh, P., Vaněk, J., Kula, E., Chromek, I. 2018. Lesní požáry v České republice – definice a rozdělení: review. Zprávy lesnického výzkumu, 63(2), 102-111. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "lesní požáry, definice, druh požáru, statistická evidence"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/523.pdf


Autoři článku se věnují problematice lesních požárů, přestože na našem území škody požárů nejsou tak vysoké, jako v jiných státech-především v zemích jižní Evropy, Kanady, USA či Austrálie. S ohledem na zvyšující se období sucha není nereálné, aby se i u nás začala této problematice věnovat větší pozornost. Autoři se velmi podrobně věnují v článku definici požáru a definici lesního požáru. Z pohledu členské země Evropské unie jsme na území našeho státu povinni monitorovat lesní požáry na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003. Prováděcí pravidla monitorování jsou upravena v Nařízení Evropské komise (ES) č. 1737/2006. Databáze lesních požárů na úrovni Evropské unie je spravována v Evropském systému informací o lesních požárech „The European Forest Fire Information System (EFFIS)“ (Nařízení EHS 2158/1992; Nařízení ES 2121/2004; Nařízení ES 1737/2006; EFFIS 2017a).

Vedle definic požárů se v článku rozlišují tři evidenční druhy požárů v lesích. Lesní požár pozemní, korunový a podzemní. Každý druh lesního požáru je podrobně popsán. Autoři se věnují skutečnosti, že lesní ekosystém se může vyskytovat i mimo lesní pozemky či pozemky určené pro plnění funkcí lesů. Tento nedostatek navrhují vyřešit pomocí definice lesa dle organizace FAO (FRA 2000), kterou akceptovala i Evropská unie ve svých dokumentech, např. v Nařízení ES 2152/2003. Za „les“ se v tomto případě považuje porost o ploše > 0,5 ha, s korunovým zápojem minimálně 10% (tj. rozestup stromů max. 25–30m) a se stromy překračujícími v dospělosti výšku 5m.

Dále autoři při studiu definic a předpisů zjistili, že předpisy Hasičského záchranného sboru (HZS) nedefinovaly exaktně lesní požár, navrhují tuto absenci napravit a hodnocení jednotlivých lesních požárů upravit tak, aby poskytovalo správnou kategorizaci požáru z lesnického hlediska i z hlediska požadavků EFFIS.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz