Anglicky: Effect of crop rotation on mycorrhizal colonization and wheat yield under different fertilizer treatments

Zdroj: Bakhshandeh, S., Corneo, P. E., Mariotte, P., Kertesz, M. A. & Dijkstra, F. A. 2017. Effect of crop rotation on mycorrhizal colonization and wheat yield under different fertilizer treatments. Agriculture, Ecosystems and Environment 247:130-136.

Klíčová slova: "arbuskulární mykorhiza, osevní postup, dusík, fosfor, efektivita využití vody, výnos pšenice"


V osevních postupech jsou používány plodiny sloužící jako přerušovače, jejichž funkcí je zmírnit rozvoj půdních patogenů a zvýšit výnos následné plodiny. Určitou nevýhodou může být, že mohou negativně ovlivnit společenstva pro následnou plodinu prospěšných půdních mikroorganismů, včetně arbuskulárních mykorhizních hub (AMF). V polním pokusu byly testovány dvě předplodiny – brukev řepka (Brassica napus) a cizrna beraní (Cicer arietinum) a jejich vliv na následnou plodinu – pšenici. Byly použity dva genotypy pšenice (IAW2013 a 249) různá úroveň hnojení dusíkem a fosforem (0 a100 kg N ha−1 a 0 nebo 20 kg P ha−1). Hodnoceny byly tyto parametry: obsah dusíku a fosforu v biomase a půdě, kořenová arbuskulární mykorhiza, biomasa stébla, výnos zrna a obsah δ13C v listu. Výsledky ukázaly, že osevní postup neměl vliv na dostupný N a P v půdě, ale kolonizace arbuskulární mykorhizou u pšenice byla v průměru o 60 % vyšší po cizrně než po řepce. Výnos pšenice byl vyšší po cizrně (u genotypu IAW2013), a výše výnosu byla u obou genotypů pozitivně korelována s kolonizací AMF. Hnojení dusíkatými a fosforečnými hnojivy mělo negativní vliv na rozvoj AMF a výnos zrna, vedlo však ke zvýšení biomasy slámy a obsahu N a P v listech. S rostoucím výnosem klesla hodnota δ13C, což ukazuje, že rostliny s vyšším výnosem a kolonizací AMF byly méně stresovány nedostatkem vody. Výsledky ukázaly, že vhodným výběrem předplodiny můžeme zvýšit kolonizaci kořenů pšenice arbuskulární mykorhizou a tím zvýšit i výnos zrna, zatímco aplikace hnojiv měla opačný účinek – způsobila pokles arbuskulární mykorhizy a nižší výnos zrna pšenice.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz