Zdroj: Konečná j., Pražan J., Podhrázská J., Kučera J., Koutná K., Fiala R. (2014): Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy, certifikovaná metodika. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Brno. ISBN 978-80-87361-26-9. 50s.

Klíčová slova: "ekonomika, eroze, cash flow"

Dostupný z: http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/metodika_ekon_hodnoceni_protieroz_opatreni.pdf


Tato metodika je primárně určena pro pracovníky pozemkových úřadů, projektantům protierozních opatření, správním úřadům a orgánům územního plánování s cílem přispět k uplatňování opatření pro ochranu zemědělské půdy, zejména v rámci pozemkových úprav. Dalšími možnými uživateli jsou i vlastníci a uživatelé zemědělské půdy. Uvedené ekonomické rozvahy mohou poskytnout argumenty pro dosažení cílů ochrany půdy případně vody a mohou sloužit jako podklad pro rozhodování, řízení a kontrolu jejich realizace. Dále lze metodiku využít v rámci hodnocení efektu různých nástrojů politiky v procesu protierozní ochrany půdy a pozemkových úprav. Údaje o nákladech a přínosech je nicméně nutné brát pouze jako příklady a pro provedení obdobných hodnocení je žádoucí vstupní data aktualizovat o současné ceny (metodika vychází ze stavu před rokem vydání tedy 2014). Publikace obsahuje kapitoly zabývající se souhrnem dat nutných pro stanovení nákladů a příjmů, stanovení přínosů protierozních opatření, stanovení nákladů a ekonomickou bilanci. Na příkladu ekonomické bilance protierozních opatření v povodí vodárenské nádrže Hubenov je ukázán postup, resp. výsledky sledování (kapitola 4). Je zde například shrnuta plocha jednotlivých katastrů, náklady za jednotlivé katastry a pro jednotlivá společná zařízení (meze, zatravnění, retenční nádrž). Výsledná tabulka pak obsahuje shrnuté přínosy a náklady resp. výsledků cash flow před a po výpočtu čisté současné hodnoty. V kapitole 5 jsou pak shrnuty nástroje politiky využitelné pro protierozní ochranu zemědělských půd.

Metodika doporučuje postup, vstupy, zdroje a kritéria pro vyhodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy. Ekonomický přínos metodiky pro uživatele spočívá ve zkrácení doby potřebné pro vypracování ekonomické bilance projektu protierozní ochrany a to o přibližně 50 %.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz