Anglicky: Cross-fertilizing weed science and plant invasion science to improve efficient management: A European challenge

Zdroj: Müller-Schärer, H. 2018. Cross-fertilizing weed science and plant invasion science to improve efficient management: A European challenge. Basic and Applied Ecology, 33, 1–13.

Klíčová slova: "integrovaná regulace plevelů; biologická kontrola; invaze plevelů"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.08.003


Jak věda o plevelech, tak věda o invazích rostlin se zabývají škodlivostí plevelných rostlin. Přesto se historicky vyvíjely jako dvě odlišné výzkumné oblasti s různými cílovými druhy, přístupy a cíli řízení, stejně tak se řešily různými institucemi a výzkumnými pracovníky. Domníváme se, že silné stránky těchto dvou disciplín mohou být vysoce doplňující při provádění strategií řízení a nastíněny, jak byly vytvořeny synergie v mezinárodním, multidisciplinárním projektu na rozvoj účinného a udržitelného řízení společného projektu ambrózie Ambrosia artemisiifolia. Vzhledem k tomu, že tento druh má závažné dopady na lidské zdraví a je také plevelem vyskytujícím se v mnoha velkých lokalitách Evropy, společný projekt ambrózie je jedním z ekonomicky nejdůležitějších úkolů v ochraně rostlin v Evropě. Multidisciplinární přístup, který kombinuje odborné znalosti z oblasti vědy o plevelech a vědy o invazích rostlin, nám umožnil (i) vyvinout komplexní demografický model rostlin pro hodnocení a porovnání nástrojů řízení, jako jsou optimální regulační režimy a biologická kontrola pro různé oblasti a typy biotopů a ii) posouzení přínosů a rizik biologické kontroly. Dále studie (iii) ukázala způsoby, jak sladit různé zájmy zainteresovaných stran a cíle řízení (zdravotní stav versus výnos z plodin) a iv) vede k ekonomickému modelu, který by posoudil dopady na pracovníky ochrany rostlin a na účinnost kontrolních opatření avedla také k navrhování a provádění strategií řízení ve spolupráci s různými skupinami zúčastněných stran, které byly postiženy tímto problémem. Vytvořila příležitost pro odborníky v raném stadiu trvale udržitelného řízení regulace plevelů a aktivně podporovala zdokonalené rozhodování o používání biologické kontroly na národní a evropské úrovni.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz