Anglicky: The effect of growth rate on some beef performance characteristics of Czech fleckvieh heifers

Zdroj: Andrýsek, J., Večeřa, M., Javorová, J., Velecká, M., Falta, D., Chládek, G. (2014). The effect of growth rate on some beef performance characteristics of Czech fleckvieh heifers. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 63, (4), 1095 – 1100.

Klíčová slova: "český strakatý skot, jalovice, masná užitkovost, růst "

Dostupný z: http://acta.mendelu.cz/62/3/0565/


Český strakatý skot díky svému kombinovanému užitkovému zaměření je vhodný nejen ke slušné produkci mléka, ale z pohledu masné užitkovosti je schopen konkurovat řadě u nás chovaným masným plemenům skotu. Standardně je řešena masná užitkovost u býků. Nicméně chovy, kde mají dobře zvládnutou reprodukci stáda a chovají dlouhověké dojnice, se dostávají do situace, kdy mají dostatek jalovic, které nepotřebují pro obnovu základního stáda. Možností, jak vyřešit nadbytek jalovic je několik. Prodat je jako chovná zvířata jinému chovateli, vyvézt je do zahraničí, nebo jejich chov zfinalizovat prodejem nepotřebných zvířat k jatečným účelům.

Autoři tohoto příspěvku se zaměřili právě na tuto oblast, kdy vyhodnocovali údaje od 480 jalovic s podílem krve českého strakatého skotu 75 % a vyšším. Jalovice byly rozděleny dle porážkového věku do 3 skupin (15 – 21 měsíců, 22 – 28 měsíců, 29 – 35 měsíců). Samozřejmostí je, že se zvyšujícím se věkem jalovic se zvyšovala hmotnost jatečných těl (z 250 kg u nejmladší kategorie až do 317 kg u nestarší skupiny). Současně však docházelo také k lepšímu hodnocení zmasilosti v rámci systému seurop. Negativní stránkou bylo mírné zhoršování třídy protučnělosti (3. třída). Toto by šlo do jisté míry eliminovat úpravou krmné dávky v poslední třetiny výkrmu zvýšením podílu dusíkatých látek. Součástí příspěvku bylo také ekonomické zhodnocení jatečných jalovic, které nejpříznivěji dopadlo u nejstarší věkové skupiny, kde díky vysokému stupni osvalení byla cena cca o 2,50,- Kč za kg vyšší než u jalovic poražených ve věku 15 – 21 měsíců.   

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz