Anglicky: Initial plantations density – basis of forest stands quality

Zdroj: Houšková, K., Mauer, O. 2015. Výchozí hustota kultur - základ kvality lesních porostů. In: Proceedings of Central European Silviculture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 41-52. ISBN 978-80-7509-308-0.

Klíčová slova: "buk lesní, borovice lesní, umělá obnova lesa, hustota kultur, morfologická kvalita nadzemní části dřevin"

Dostupný z: http://ldf.mendelu.cz/uzpl/index.php/download/category/1-proceedings-of-central-european-silviculture


Autoři se zaměřili v článku na porovnání legislativních počtů sazenic a reálně vysazovaného vyššího počtu sazenic pro buk lesní (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.). U buku lesního, je dnes legislativně stanoveno (Vyhláška č. 139/2004 sb.) vysazovat jej na živných stanovištích v počtu minimálně 9 000 ks/ha, na ostatních stanovištích 8 000 ks/ha. V případě, výsadby buku jako meliorační a zpevňující dřeviny, je nutno vysazovat minimálně 5 000 ks/ha (živná stanoviště) a 4 000 ks/ha (ostatní stanoviště). U borovice lesní stanoví Vyhláška 139/2004 Sb. povinnost vysazovat minimálně 9 000 ks/ha borových sazenic (pro nižší polohy, exponovaná, kyselá a živná stanoviště – HS 13, 21, 23, 25, 31, 35) nebo 8 000 ks/ha (pro střední a vyšší polohy převážně kyselá, částečně i exponovaná a živná stanoviště – HS 43, 53, 41, 45, 51, 55 a všechna stanoviště ovlivněná vodou – HS 19, 27, 29, 39, 57, 01). Hodnocení bylo provedeno na lokalitě ve správě Lesů České Republiky, s. p. na Lesní správě Svitavy v revíru Radiměř.

Autoři hodnotili morfologickou kvalitu nadzemní části buku lesního (Fagus sylvatica L.) 3 - 6 let po výsadbě a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8 let po výsadbě. Porovnávány byly plochy s různou výchozí hustotou kultury – u buku: 5 000 ks/ha, 10 000 ks/ha, 15 000 ks/ha, 20 000 ks/ha; u borovice 10 000 - 11 111 ks/ha, 7 692 - 8 333 ks/ha, 6 250 - 6 666 ks/ha. Z výsledků plyne že, čím hustší je buková kultura, tím méně je v ní jedinců s nevhodným tvarem kmene. Na plochách s nejnižší výchozí hustotou sazenic byly zjištěny buky nejhorší kvality. Nejhustší borová kultura vykazovala známky silnější konkurence stromů (menší tloušťka kmene, kratší jehlice, rychlejší samočištění kmene). Čím hustší byl porost borovice, tím lepší byla morfologická kvalita stromů. Výzkumem bylo prokázáno, že snižování hektarových počtů sazenic obou dřevin pod 10.000 ks/ha tak může vést ke snížení morfologické kvality budoucích porostů a že současné minimální počty dřevin uváděných ve vyhlášce jsou v rozporu s budoucí kvalitou porostů.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz