Anglicky: Soil coverage evolution and wind erosion risk on summer crops under contrasting tillage systems

Zdroj: Mendez, M.J., Buschiazzo, D.E. (2015). Soil coverage evolution and wind erosion risk on summer crops under contrasting tillage systems. Aeolian Research 12:117–124. DOI: 10.1016/j.aeolia.2014.12.002.

Klíčová slova: "slunečnice, kukuřice, konvenční orba, vertikální orba, bezorebný způsob hospodaření, rweq, neerodovatelné agregáty"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875963715000026


Účinnost opatření proti větrné erozi spočívající v zatravnění půdy nebo ochraně půdního povrchu pomocí posklizňových zbytků byla již mnohokrát zkoumána za použití aerodynamického tunelu. Cílem této práce je pokusit se posoudit zmiňovaná protierozní opatření v běžných polních podmínkách.

Vliv půdních podmínek, vegetačního pokryvu, posklizňových zbytků a množství neerodovatelných agregátů (˃ 0,84 mm) byl vyhodnocen na poli v rámci vegetačního období slunečnice (Helianthus annuus) a kukuřice (Zea mays). Obě plodiny byly zasety na písčitých půdách a obhospodařovány konvenční orbou (standardní), vertikální orbou (pomocí rotačních disků, kdy dochází k nakypření půdy jen do malé hloubky a na pozemku zůstává více posklizňových zbytků a bezorebně. K výpočtu erozní ohroženosti byla použita Revidovaná rovnice ztráty půdy větrnou erozí (RWEQ) a vegetační pokryv byl hodnocen každých 15 dní.

Výsledky ukazují, že v případě bezorebného setí byla větrná eroze zanedbatelná. Přípustné hodnoty ztráty půdy přesáhla pouze v roce se špatnými klimatickými podmínkami. Co se ostatních dvou způsobů obdělávání půdy týká, větrná eroze přesáhla přípustnou mez ve většině případů (byly dosaženy hodnoty ztrát i 14,4 kg.ha-1). Větrná eroze byla až 10x vyšší v období, po zasetí plodin oproti období, kdy půda ležela ladem a byla chráněna posklizňovými zbytky. Vysoké hodnoty větrné eroze se objevovaly zhruba 30 dní po zasetí plodin u všech tří způsobů obdělávání půdy. Důvodem byl především rozpad hrubých agregátů, které odolávají účinkům větru, zvyšují drsnost půdního povrchu a snižují rychlost větru při povrchu půdy, a zaklopení rostlinných zbytků do půdy během předseťové přípravy. Bylo zjištěno, že zasetí travního semene do meziřadí 2 až 4 týdny po zasetí slunečnice/kukuřice přispěje k omezení větrné eroze, a to bez dopadu na výnos pěstovaných plodin. Přiměřené pěstování travních porostů tak může přispět k omezení ztrát půdy větrnou erozí.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, jana.dufkova@mendelu.cz