Anglicky: The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields

Zdroj: Marshall E J P., Brown V. K. Boatman, N. D., Lutman, P J W, Squire, G. R. & Ward L K. 2003. The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields. Weed Research 43: 77–89

Klíčová slova: "biodiverzita, avifauna, hmyz, trofické úrovně, plevele, společenstva plevelů, orná půda"


Plevele jsou významnou součástí agrocenóz. Zároveň jsou ale také značným problémem pro produkci plodin na orné půdě. Z tohoto důvodu je boji s pleveli věnována velká pozornost i velké peníze. V roce 2000 se hodnota globálního trhu s pesticidy odhadovala na 29 miliard dolarů, z toho 48% podíl zaujímaly herbicidy, 27 % insekticidy a 19 % fungicidy. Intenzivní boj s plevelem umožnil dosahování vyšších výnosů kulturních plodin, ale zároveň také způsobil výrazné změny v druhovém zastoupení plevelných rostlin a ve výskytu plevelných společenstev. Vedle změn v rostlinných společenstvech jsme též svědky výrazných změn dalších druhů organismů. Mnohé dříve běžné druhy živočichů vázaných na zemědělskou krajinu zaznamenaly výrazný pokles v počtu jedinců i druhů.

U plevelných rostlin některé druhy mizí, jiné se šíří. Vedle toho je i evidence, že na orné půdě klesá zásoba semen v půdní semenné bance. Určité změny v zastoupení plevelných druhů způsobuje vedle aplikace různých typů herbicidů a agrotechnických praktik také přechod k vyššímu zastoupení ozimých plodin. Změny v abundanci a druhovém spektru plevelů má vliv na další taxony organismů. Plevele úkryt, potravu, jsou místem reprodukce. Pokles diverzity plevelných druhů má tudíž negativní vliv na mnohé další organismy. Z databáze Plant-Insect Index, jež poskytuje záznamy o fytofágních druzích hmyzu a jejich vazbě na jednotlivé druhy rostlin vyskytující se ve Velké Británii, vidíme, že na mnohé polní plevele je vázán vysoký počet druhů hmyzu. Vysoký počet druhů hmyzu byl například zjištěn u plevele Rumex obtusifolius (79), Stellaria media (71), Polygonum aviculare (61). Nižší výskyt těchto plevelů tak může způsobit úbytek hmyzu a dalších druhů živočichů. A je podloženo daty, že mnohé skupiny hmyzu a mnohé druhy ptáků ze zemědělské krajiny mizí či se výrazně snížila jejich početnost. S vyžitím korelací se ukázalo, že úbytek mnoha druhů je vázán na změny v zemědělském hospodaření. Tak například nedostatek potravy v zimě a na jaře pro hnízdní ptáky je příčinou poklesu populací několika ptačích druhů, především koroptve polní. Je tedy zřejmé, že plevele hrají v agroekosystémech významnou úlohu – podporují celkovou biodiverzitu agroekosystémů. Znalosti biologie plevelů a porozumění významu jednotlivých druhů plevelů pro hmyz, ptáky a další organismy (včetně mikroorganismů) je prvním krokem k pochopení potřeby změnit přístup ke kontrole plevelů a k zajištění udržitelného způsobu hospodaření s využitím a podporou biodiverzity.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz