Anglicky: Surgical castration with pain relief affects the health and productive performance of pigs in the suckling period

Zdroj: Morales, J., Dereu, A., Manso, A., de Frutos, L., Piñeiro, C., Manzanilla, E. G., Wuyts, N. 2017. Surgical castration with pain relief affects the health and productive performance of pigs in the suckling period. Porcine Health Management, 3, 18, DOI 10.1186/s40813-017-0066-1.

Klíčová slova: "chov kanců, zakázání kastrace, chirurgická kastrace"

Dostupný z: https://porcinehealthmanagement.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s40813-017-0066-1?site=porcinehealthmanagement.biomedcentral.com


Článek popisuje problematiku spojenou s chirurgickou kastrací kanečků. V mnoha zemích EU se stále praktikuje chirurgická kastrace kanečků z důvodu zabránění projevů nežádoucího agresivního chování kanců a z důvodu minimalizace kančího pachu ve vepřovém mase. Některé studie však ukazují, že kastrace je bolestivá a má špatný vliv na zdraví prasat. Tento výzkum se proto zabýval klinickými a produkčními účinky chirurgické kastrace v období kojení kanečků. Do studie bylo zařazeno celkem 3696 kanečků, ve věku 3 až 6 dnů. V každém vrhu byla polovina kanečků ponechána bez kastrace a polovina byla chirurgicky vykastrována. Poté byl u kanečků zjišťován průměrný denní přírůstek, tělesná hmotnost při odstavu, procento úhynu před odstavem a četnost použití antibiotik. Dále byla analyzována koncentrace sérových proteinů před kastrací a následně 1. a 10. den po kastraci. Produkční výsledky kanečků byly analyzovány pomocí lineárního smíšeného modelu. Procento úhynu a procento kanečků, kteří byli ošetřeni antibiotiky, bylo analyzováno pomocí Fisherova exaktního testu.

 

Mezi skupinami kanečků byly pozorovány rozdíly při analýze 25% nejslabších, 50% středních a 25% nejtěžších kanečků při narození. Úhyn kanečků před odstavem byl vyšší u kastrovaných jedinců. V nejtěžší skupině kanečků nebyl úhyn před odstavem způsoben kastrací. Kanečci, kteří nebyli kastrovaní, vykazovali vyšší průměrné denní přírůstky a vyšší hmotnost při odstavu než kastrovaní jedinci. Mezi těmito dvěma skupinami nebyly prokázány žádné rozdíly v procentech kanečků ošetřovaných antibiotiky. Nejvyšší frekvence léčby antibiotiky byla léčba průjmu (4,20%) následovaná léčbou meningitidy (0,98%). Koncentrace sérových proteinů byla zvýšena u kastrovaných kanečků den po kastraci, ale 10. den nebyly prokázány žádné rozdíly mezi skupinami kanečků. Z celkového počtu uhynulo 17 kanečků díky kastraci: 4 z nich měli varletní kýlu a uhynuli během kastrace, 3 kanečci uhynuli během jedné hodiny po kastraci a vykazovali hemoragii v oblasti poranění a dalších 10 kanečků uhynulo během 5 dnů po kastraci, díky infekci v oblasti provedení chirurgického zákroku. Další důvody úhynu nesouvisely s kastrací. Chirurgická kastrace podporuje produktivní ztráty v období kojení kanečků tím, že způsobuje zvýšení úhynu před odstavem u kanečků s nejnižší tělesnou hmotností a negativně ovlivňuje růstové schopnosti a tělesnou hmotnost při odstavu u kanečků, kteří se narodili s nejvyššími porodními hmotnostmi.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz