Anglicky: A global meta-analysis of yield stability in organic and conservation agriculture

Zdroj: Knapp, S., van der Heijden, M. G. A. 2018. A global meta-analysis of yield stability in organic and conservation agriculture. NATURE COMMUNICATIONS, 9:3632. DOI: 10.1038/s41467-018-05956-1

Klíčová slova: "výnos, časová variabilita, ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, bezorebné zpracování půdy"


Jednou z největších výzev současnosti je zvýšení celosvětové produkce a bezpečnosti potravin.                          V zemědělských systémech se většina analýz zaměřuje na výnos zemědělských plodin. Tyto analýzy však opomíjejí faktor stability výnosu v čase, resp. proměnlivost a spolehlivost produkce v průběhu víceleté časové řady. Proto autoři studie provedli rozsáhlou metaanalýzu 193 studií založených na 2896 pozorováních, která zkoumá časové hledisko stability výnosu tří hlavních způsobů hospodaření na zemědělské půdě: 1/ekologické zemědělství, 2/ systém zahrnují prvky půdoochranných technologií včetně bezorebného zpracování půdy a 3/ konvenčnímu zemědělství. Ekologické způsob hospodaření má z hlediska času statisticky významně nižší výnosovou stabilitu (-15%) ve srovnání s konvenčním zemědělstvím. Tím znamená, že i když ekologické zemědělství podporuje biologickou rozmanitost a je obecně šetrnější k životnímu prostředí, budoucí úsilí by se mělo orientovat na snížení meziroční výnosové variability. Analýza dále ukazuje, že použití zeleného hnojení spolu s intenzivnější výživou rostlin může snížit rozdíly ve výnosové variabilitě mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím. V případě bezorebnoé zpracování půdy nabyly shledány žádné signifikantní rozdíly (-3%) v časová stabilitě výnosu ve srovnání s konvenčním zemědělstvím.  Toto zjištění by tedy mohlo povzbudit zemědělce k přechodu na půdochranné systémy pěstování zemědělských plodin.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz