Anglicky: Farmers’ perspectives on field crop robots – Evidence from Bavaria, Germany

Zdroj: Spykman, O, Gabriel, A, Ptacek, M, Gandorfer, M. 2021. Farmers’ perspectives on field crop robots – Evidence from Bavaria, Germany. Computers and Electronics in Agriculture 186.

Klíčová slova: "digitalizace zemědělství, autonomní polní robotika, dotazníkové šetření na malých farmách"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169921001939


Zavádění robotických, autonomních a logistických systému v zemědělství je spojeno s integrací celé řady dalších technologií, která zahrnuje navigační systémy, komunikační systémy, digitální infrastrukturu, senzorové technologie a zpracování dat. Velké roboty jsou pro účely tohoto článku chápány jako autonomní traktory, které mohou být vybaveny různým nářadím a potenciálně budou vybaveny i jinými typy pohonu než spalovacím motorem na naftu. Malé roboty jsou zde pojímány jako jedno- či víceúčelové stroje, které se specializují na setí a kultivaci plodin, přičemž dostupné modely jsou elektrifikované a mohou být nabíjeny v síti nebo mimo ni. Naproti tomu víceúčelové platformy jsou k dispozici buď jako poháněné elektřinou či naftou pro osazení standardním nářadím; mohou tak nahradit malé tradiční traktory. Implementace autonomní robotiky do praxe je samostatným typem výzvy, která vyžaduje v iniciální fázi stanovení strategie zjisti postoje a představy zemědělců, identifikovat překážky a potřeby v této oblasti. Na tuto oblast se soustředil průzkum shrnutý v tomto článku, který na základě vzorku 174 malých zemědělců z Bavorska prováděl šetření vlivu faktorů (velikost farmy, systém hospodaření (ekologický/konvenční) a typ pracovního úvazku (částečný/plný úvazek)) na afinitu/ preferenci k potenciálnímu využívání velkých či malých robotů pro polní plodiny. Data byla shromážděna pomocí dotazníkového šetření během přednášek a polních kázání pro zemědělce a analyzována odpovídajícími statistickými postupy. Bylo zjištěno, že se respondenti z větších farem častěji rozhodují s ohledem na okamžíté přímé finanční přínosy robotů a preferují velké autonomní traktory. Naopak drobní nebo ekologičtí zemědělci považují environmentální přínosy robotických s pro polní plodiny za významnější a upřednostňují malé roboty. Ekologicky hospodařící zemědělci inklinují k pořízení polních robotických systému v příštích pěti letech.

Účastníci průzkumu jednoznačně identifikují oblast ochrany rostlin jako klíčovou oblast pro nasazení autonomní polní robotiky.  Jednotlivci otevření investici do robotů upřednostňují spíše individuální nákup a osvojení si této technologie před využitím služeb v této oblasti. Urychlení zavádění robotických technologií by z pohledu dotazovaných farmářů urychlilo sdílení a možnost si technologii vyzkoušet předem vyzkoušet. Aktuální překážkou se jeví nedostatečná vyspělost trhu na poli autonomních robotů.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz