Anglicky: The Role of Recent (1985–2014) Patterns of Land Abandonment and Environmental Factors in the Establishment and Growth of Secondary Forests in the Iberian Peninsula

Zdroj: Palmero-Iniesta, M.; Espelta, J.M.; Padial-Iglesias, M.; Gonzàlez-Guerrero, Ò.; Pesquer, L.; Domingo-Marimon, C.; Ninyerola, M.; Pons, X.; Pino, J. The Role of Recent (1985–2014) Patterns of Land Abandonment and Environmental Factors in the Establishment and Growth of Secondary Forests in the Iberian Peninsula. Land 2021, 10, 817.

Klíčová slova: "sucho; rozšiřování lesů; změna půdního pokryvu; změna využití půdy; opouštění venkova"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/8/817


Změny ve využívání půdy a půdním pokryvu ovlivňují vlastnosti povrchu půdy, ekosystémové služby, energetickou bilanci a biogeochemické cykly na Zemi. Ačkoli odlesňování zůstává jednou ze základních hnacích sil změn ve využívání půdy a půdního pokryvu, čistá míra úbytku lesů se v letech 1990-2020 celosvětově snížila.

V důsledku opouštění zemědělské půdy vznikají sekundární lesy, které mohou změnit životní prostředí jako celek. To může mít pozitivní i negativní důsledky pro strukturu krajiny a ekologické funkce. Rozšiřování lesních porostů má například vliv na udržení biologické rozmanitosti v Evropě, kdy dochází k velké obnově lesních druhů, včetně ohrožených druhů označených ochrannými opatřeními, ale také k řídnutí a vymizení druhů, které se obvykle vyskytují v jejích otevřených územích. Rozvoj lesních porostů může také zvýšit funkční propojení mezi lesy (např. možnost šíření semen) a usnadnit migraci a tok genů mezi populacemi stromů v reakci na změnu klimatu. To obojí může zvýšit šíření rozsáhlých lesních požárů, zejména v jižní Evropě. Navzdory těmto přirozeným změnám je rozšiřování sekundárních lesů věnována velká pozornost kvůli jejich úloze při sekvestraci uhlíku.

Cílem této studie proto bylo zjistit současné trendy (1985-2014) ve vzniku a rozvoji sekundárních lesů na Pyrenejském poloostrově a prozkoumat, jak je ovlivňují faktory prostředí, s přihlédnutím k hlavním typům lesních listnatých stanovišť.

Za tímto účelem výzkumníci použili kombinaci map zemského pokryvu odvozených z družice Landsat a map letecké biomasy (AGB) Evropské kosmické agentury k posouzení vzniku a růstu sekundárních lesů ve studované oblasti. Použili také soubor topografických, klimatických a krajinných proměnných z různých vrstev GIS a pomocí nich určili změny v čase v environmentálních faktorech zakládání lesů a AGB pomocí obecných lineárních modelů.

Výsledky ukazují, že plocha lesů na Pyrenejském poloostrově se v posledních letech rozšiřuje mnohem rychleji, než je evropská norma. To odráží současnou dynamiku lesů na Pyrenejském poloostrově, která by mohla pokračovat víceméně dlouhodobě, na rozdíl od jiných oblastí Evropy, kde lesnatost klesá. To lze přičíst masivnímu opouštění obdělávané půdy, k němuž došlo v jižní (a východní) Evropě během provádění společné zemědělské politiky (CAP) v letech 1988-2008, která nutila zemědělství k větší konkurenceschopnosti ve světě. To stimulovalo růst lesů například ve Španělsku.

Výsledky této studie mohou pomoci při plánování vhodné politiky hospodaření týkající se rozšiřování lesních porostů na bývalé zemědělské půdě, protože poskytují významné údaje o tom, na co se zaměřit, například kde může les snáze přispět k sekvestraci uhlíku nebo kde je třeba provádět lesnické zásahy. To by mělo zajistit produktivitu lesa i jeho dlouhodobou odolnost. Budoucí studie by měly zahrnovat také zkoumání environmentálních faktorů spojených s expanzí lesů do jiných klimatických oblastí (např. mírného nebo boreálního pásma) a jejich důsledky pro zakládání a růst sekundárních lesů, aby se přispělo k řízení dopadů globální změny klimatu.

 

 

Zpracovali: Vincent Onckelet (Plan4all z.s.) a Hana Kubíčková (Plan4all z.s.)

Zpracoval/a: Vincent Onckelet, Plan4all z.s., vincent.onckelet@plan4all.eu