Anglicky: The effect of soil conservation tillage on soil moisture dynamics under single cropping and crop rotation

Zdroj: Kováč, K., Macák, M., Švančárková, M. 2005. The effect of soil conservation tillage on soil moisture dynamics under single cropping and crop rotation. Plant and Soil Environment 51: 124 – 130.

Klíčová slova: "půdoochranné technologie, půdní vlhkost, zpracování půdy, střídání plodin"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/287868251_The_effect_of_soil_conservation_tillage_on_soil_moisture_dynamics_under_single_cropping_and_crop_rotation


V této studii byl po dobu tří let sledován vliv konvenční, mulčovací, redukované a bezorebné technologie na dynamiku půdní vlhkosti na degradované černozemi na spraši, a to při pěstování monokultury kukuřice a v osevním postupu plodin: ječmen – hrách – ozimá pšenice. Na pokusné ploše v Borovcích u Piešťan na Slovensku byly třikrát ročně (duben–červenec) odebírány půdní vzorky na gravimetrické hodnocení půdní vlhkosti. Odběr byl prováděn ze šesti půdních vrstev do hloubky 0,8 m. Půdní vlhkost byla vysoce průkazně ovlivněna (řazeno podle významu) datem odběru, počasím v jednotlivých ročnících, pěstovanou plodinou, zpracováním půdy a odběrnými vrstvami půdy, dále interakcemi ročník × plodina, ročník × datum odběru, plodina × datum odběru, zpracování půdy × datum odběru, ročník × zpracování půdy, datum odběru × odběrná vrstva, resp. průkazně ovlivněna interakcí zpracování půdy × plodina. Vyšší půdní vlhkost byla zaznamenána při konvenčním zpracování půdy v porovnání půdoochrannými technologiemi (redukovaná, mulčovací a bezorebná). Vyšší obsah vlhkosti půdy byl ve srovnání s osevním postupem (14,10 %, ječmen – hrách setý – ozimá pšenice) porostu kukuřice (16,35 %) zjištěn v porostu kukuřice (16,35 %).

Zpracoval/a: Ing. David Kincl, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Kincl.David@vumop.cz