Anglicky: Quantitative effects of vegetation cover on wind erosion and soil nutrient loss in a desert grassland of southern New Mexico, USA

Zdroj: Junran Li1, Okin G.S.2, Alvarez L.1, Epstein H.1 1.Department of Environmental SciencesUniversity of VirginiaCharlottesvilleUSA 2.Department of GeographyUniversity of CaliforniaLos AngelesUSA Junran Li, Okin G.S., Alvarez L., Epstein H. (2007): Quantitative effects of vegetation cover on wind erosion and soil nutrient loss in a desert grassland of southern New Mexico, USA . Biochemistry, 85 (3): 317-332

Klíčová slova: "větrná eroze; travní porost; ztráta živin, organický uhlík, dusík"


Vítr je jedním z klíčových abiotických faktorů, které ovlivňují dynamiku aridních a semiaridních systémů.  Na experimentální stanici Jornada v jižním Novém Mexiku byly ověřovány dva způsoby manipulace s vegetací (travní porost), kde byl sledován (1) vliv rychlosti větrné eroze (horizontální toky a odnos prachu) na vegetativní pokryv a (2) vliv ztráty živin při různém pokryvu vegetace. Dosažené výsledky ukázaly, že na ztrátě živin se významně podílela větrná eroze spojená s odnosem prachu, ve kterém se vyskytovaly živiny. Hustota keřů a travního pokryvu však nemusí mít stejnou účinnost. Pokud byl travní pokryv snížen o 75% nebo až o 100%, a pokud se na dané lokalitě jen řídce vyskytovaly keře zabraňující větru, byly proti erozi neúčinné. Při porovnání obsahu živin v povrchových půdách a půdách vystavených větrné erozi bylo zřejmé, že odnos větrem byl v citlivém prostředí hlavní příčinou ztráty půdních živin. Při celkem třech obdobích zvýšeného proudění vzduchu (březen 2004 - červenec 2006) bylo odstraněno až 25% celkového organického uhlíku a dusíku ze svrchních 5 cm půdy.  Celková rovnováha mezi ztrátami živin větrnou erozí se z čisté ztráty proměnila na čistou akumulaci při pokryvu 50% travním porostem a při jeho snížení pouze o 25%. Naopak celková doba setrvání celkového organického uhlíku a dusíku v půdě při 100% odstranění trávy se odhaduje na 10 let. Dopady větrné eroze na půdní živiny tak mohou být kritické již po velmi krátké době.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz