Anglicky: Results of the evaluation of the provenance research plot with douglas-fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) on the locality Hůrky (southern Bohemia) at the age of 44 years

Zdroj: Kšír, J., Beran, F., Podrázský, V., Novotný, P., Dostál, J., Kubeček, J. 2015. Výsledky hodnocení mezinárodní provenienční plochy s douglaskou tisolistou (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na lokalitě Hůrky v jižních Čechách ve věku 44 let. Zprávy lesnického výzkumu, 60(2), 104-114. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "douglaska tisolistá, pseudotsuga menziesii, provenience, růst, vývoj, geografická proměnlivost, iufro "

Dostupný z: http://www.vulhm.cz/sites/File/ZLV/fulltext/396.pdf


Autoři předložili výsledky hodnocení 25 proveniencí douglasky tisolisté, které dobře reprezentují areál jejího přirozeného rozšíření v Severní Americe. Ověřování proběhlo na mezinárodní provenienční ploše Hůrky v jižních Čechách. Hodnocení růstu porostu ve věku 44 let prokázalo statisticky významnou variabilitu zkoumaných proveniencí. Dobrý růst některých jednotek prokázal, že při použití reprodukčního materiálu vhodného původu lze v ČR vypěstovat hodnotné porosty této dřeviny. Vypočtená porostní zásoba je nadprůměrná (nad hranicí 1. bonity) pro uvedenou dřevinu a stanoviště. Na základě celkového posouzení kvantitativních a kvalitativních charakteristik lze některé provenience označit za vitální a zároveň dobře rostoucí a produktivní. Provenience pocházející z vnitrozemí areálu Severní Ameriky vykazovaly v prvních letech po výsadbě větší odolnost především k fyziologickému vytranspirování a poškození pozdními mrazy, ale s přibývajícím věkem se většinou projevili slabším až podprůměrným růstem. V nesmíšeném porostu se na provenienční ploše posléze dostávají do podúrovně a část z nich postupně odumírá vlivem zastínění. V době hodnocení byla naprostá většina rostoucích stromů v dobrém až výborném zdravotním stavu. U jedinců či proveniencí dobrých kvantitativních i kvalitativních vlastností lze tedy kromě dovozu osiva z původní oblasti uvažovat i o případném přímém využití k reprodukci. Mezi dlouhodobě nejlépe hodnocené provenience z Britské Kolumbie patří ty z jižního vnitrozemí (1013 – Revelstoke), z ostrova Vancouver pak 1036 – Alberni. Dobře rostou i provenience ze západních svahů Kaskád 1069 – North Bend a 1075 – Enumclaw, z přímořských pak 1089 – Cathlamet. Na základě celkového posouzení kvantitativních a kvalitativních charakteristik na ploše Hůrky lze za nevhodné pro zdejší podmínky označit provenience 1081 – Alder Lake, 1021 – D’Arcy, 1102 – Upper Soda, 1028 – Merrit a 1104 – Brookings. Vypovídací hodnota výsledků bude vyšší až po srovnání většího počtu ploch z různých oblastí ČR, jejichž hodnocení aktuálně probíhá a bude k dispozici v nejbližších letech.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz