Zdroj: Nárovcová, J., Nárovec, V. 2016. Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách české republiky. In: Zborník príspevkov-Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 20-28. ISBN 978-80-972366-2-5.

Klíčová slova: "kvalita půd, lesní školky, parametry půdní úrodnosti, hnojení půd"

Dostupný z: http://www.skolkari.eu/files/Zbornik-2016.pdf


Autoři v článku uvádí základní přehled poznatků z odborné literatury o spolupráci školkařských provozů v České republice s pedologickými (agrochemickými) laboratořemi. Systematická půdní kontrola v lesních školkách zaznamenala své počátky již ve 30. letech minulého století. Tehdy základy aplikovaného lesnického půdoznalství pro hnojení půd v lesních školkách položil dr. ing. Antonín Němec, přednosta tehdejšího Ústavu lesní biochemie a pedologie státních výzkumných ústavů lesnických v Praze-Dejvicích.

Předložené téma vychází ze studia české odborné lesnické literatury z období posledních přibližně osmdesáti let. Obsahem článku je tedy poskytnutí přehledu o vývoji názorů na vhodnost půdních podmínek z hlediska zakládání lesních školek. Článek je vnitřně rozdělen do tří časových období. Prvním je období 1. poloviny 20. století. Druhé období je rámováno 2. polovinou 20. století a třetí časový úsek tvoří posledních 20 let – tak zvané potransformační období.

Autorům se zdařilo podat stručně přehledný vývoj problematiky kvality půd v lesních školkách poukázat na vývoj a složitou cestu k centrálnímu řízení až po současný stav, kdy postupně došlo k tomu, že jednotlivé školkařské společnosti a subjekty, produkující sadební materiál lesních dřevin, si dnes zjišťují podklady pro racionální použití hnojiv na svých pozemcích zcela individuálně. Častým jevem se stává skutečnost, že zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesních školkách a také jakékoliv bližší podrobnosti o doporučovaných či aplikovaných systémech výživy a hnojení rostlin představují úzkostlivě střežené firemní know-how. Přesto existují různé mezifiremní spolupráce. Autoři se v závěru zamýšlejí nad skutečností, že půdám v lesních školkách je všeobecně věnována malá pozornost a také že komplexní přístup ze strany státní správy, vědy i hospodářské praxe (např. po vzoru agrochemického zkoušení zemědělských půd) v ČR doposud aplikován nebyl, resp. že chybí.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz