Zdroj: Hálek V. (2004): Aplikace systému opatření proti vodní erozi v porostech speciálních kultur. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LII, No. 5, pp. 147-154.

Klíčová slova: "půda, vodní eroze, protierozní opatření "

Dostupný z: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2004052050147.pdf


Problematika vodní eroze byla posuzována na příkladu porostů speciálních kultur (vinice a ovocné sady), ve vybraných 15 blocích společnosti PATRIA Kobylí a.s. Všechna uváděná opatření patří mezi agrotechnická a vegetační ve speciálních kulturách.

Zatravnění meziřadí: opatření má vysokou účinnost, odstraňuje vodní erozi téměř na úrovni TTP snížením hodnoty C faktoru. Použití zatravnění všech meziřadí je vhodné ve sklonech 12–21 %, při půdách nepropustných a snadno erodovatelných již od 7 %. Krátkodobé porosty v meziřadí: porost „podkultury“ ve výsadbách speciálních kultur snižuje erozi podobně jako zatravnění, ale s nižší účinností. Při střídání pásů s podkulturou a bez ní, vedených napříč svahem, se mění hodnota faktoru P (faktor účinnosti protieroz.opatření). Důlkování povrchu půdy v meziřadí: provádí se jako na orné půdě speciálním důlkovačem, uzpůsobeným dle rozteče meziřadí. Lze provádět při výsadbě libovolného směru, při různých sklonech, přičemž mezní sklon je dán svahovou dostupností důlkovače. Použití není možné na těžších, obtížně zpracovatelných půdách. Mulčování: (nastýlání) půdy spočívá v zajištění nastýlky organické hmoty v tloušťce 10–20 cm. Opatření je vysoce účinné, výrazně omezuje erozi, zmenšuje nebo vylučuje potřebu kultivace. Doporučuje se provádět na erozně ohrožených pozemcích (sklon 12–18 %), navíc umožňuje výsadbu po spádnici. Při výsadbě napříč svahem se mohou mulčovat meziřadí i střídavě. Faktor C se mění dle mulčovací hmoty, šířky a počtu nastýlaných pásů. Herbicidní úhor: omezuje ve vegetační době konkurenční spotřebu vody pleveli i erozi. Protierozní účinnosti se dosahuje ošetřením celé plochy dotykovým herbicidem, kterým se v průběhu vegetace 2–3× umrtví nadzemní části vzrostlých plevelů, které pak působí jako mulč. Nedoporučuje se nicméně používat ve sklonu nad 12 %.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz