Anglicky: Preventive measures aimed at minimizing the risk of African swine fever virus spread in pig farming systems

Zdroj: Bellini, S., Domenico Rutili, D., Guberti, V. 2016. Preventive measures aimed at minimizing the risk of African swine fever virus spread in pig farming systems. Acta Vet Scand, 58:82.

Klíčová slova: "africký mor prasat, amp, domácí prasata, divoká prasata, volně žijící zvířata, epidemiologie, prevence, biologická bezpečnost"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5129245/pdf/13028_2016_Article_264.pdf


Africký mor prasat (AMP) je jedním z nejzávažnějších onemocnění prasat; které má zásadní vliv na všechna odvětví chovu prasat. Jeho výskyt má vážný socioekonomický dopad na všechny chovatele prasat a producenty vepřového masa. V Evropě existují v současné době dvě hlavní skupiny původců infekcí; jeden na Sardinii vyvolaný kmeny viru afrického moru prasat genotypu I a další ve východní Evropě, vyvolaný kmeny AMP genotypu II. Tento genotyp II vyvolává akutní formu AMP; proto představuje vážnou hrozbu pro všechna odvětví chovu prasat. Vzhledem ke skutečnosti, že AMP je onemocnění, pro které neexistuje účinná vakcína; hraje prevence klíčovou roli ve strategii kontroly výskytu a zamezení šíření tohoto onemocnění. V této práci je zpracován komplexní přehled zásadních preventivních opatření, která musí být realizována, aby bylo minimalizováno riziko průniku a šíření původce afrického moru prasat do chovů prasat domácích.

V práci jsou popsány základní epizootologické vlastnosti viru AMP, rizikové faktory a cesty jeho šíření v prostředí a preventivní opatření.

Mezi základní způsoby přenosu viru Afrického moru prasat patří přímý kontakt volně žijících a domácích prasat, vektory (hmyz), pracovníci farem včetně návštěv, genetický materiál (semeno) zkrmování kuchyňských odpadů, přepravní prostředky, oděv, obuv a další ochranné osobní prostředky, chovatelské pomůcky, nástroje.

V rizikových oblastech je proto nezbytné přijmout specifická opatření zaměřená na minimalizaci rizika zavlečení tohoto onemocnění do chovu přímým kontaktem mezi infikovanými a vnímavými zvířaty izolací chovu, důslednou kontrolou: všech prasat zařazovaných do základního stáda, přirozené plemenitby, přesunů prasat mezi jednotlivými hospodářstvími a na jatka, manipulací a skladováním uhynulých prasat.

V rizikových oblastech musí všichni chovatelé prasat producenti prasat věnovat pozornost potenciálním rizikovým faktorům, spojeným s průkazem viru Afrického moru prasat a následně přijmout nezbytná opatření zaměřená na ochranu chovů prasat před průnikem tohoto onemocnění do chovu, které musí být v souladu se zásadami správné chovatelské praxe. Klíčovou roli představuje stanovení, zavedení a především pak důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti ve všech částech produkčního řetězce od producenta ke konzumentovi (chov, přeprava, služby, zpracovatelé -jatka, výrobny, obchod). Není možné podcenit význam kontroly populace volně žijících zvířat prostřednictvím příslušných orgánů státní správy včetně mysliveckých sdružení a honebních společností.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz