Anglicky: Economic importance of milk traits in Czech Holstein cattle under various milk payment systems.

Zdroj: Krupová, Z., Motyčka, J., Krupa E., & Michaličková, M. (2016). Economic importance of milk traits in Czech Holstein cattle under various milk payment systems. Acta argiculturae Slovenica, 5: 154–159.

Klíčová slova: "dojný skot, ekonomická váha, mlékárny, platebný systém, produkce mléka, psb, mastitidy"

Dostupný z: http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/supl/5-2016/PDF/5-2016-154-159.pdf


Ukončení platnosti mléčných kvót mělo na chovatele dojného skotu výrazný vliv v podobě snižování jeho ceny. Bonusy placené za vyšší obsah mléčných složek a vyšší kvalitu mléka se v této situaci často stávají nejdůležitějším faktorem cenotvorby. Mezi hlavní selekční kritéria dojeného skotu po celém světě a podobně při šlechtění holštýnského skotu v České republice jsou rovněž zahrnovány kvalitativní parametry mléka. Hlavními kritérii jsou mléko, mléčný tuk a bílkoviny a počet somatických buněk (PSB) v mléce. Kromě přímého ekonomického významu těchto znaků na cenu mléka je potřebné zdůraznit také význam z hlediska zdravotního stavu dojnic a rovněž kvality a bezpečnosti produkce. V podmínkách České republiky existuje vysoká variabilita platebních systémů mléka uplatňováných mlékárnami. Otázkou proto je, jaký je reálný ekonomický význam těchto složek pro chovatele a hlavně pro výslednou cenu mléka dodaného mlékárně.

Vysoká variabilita platebních systémů a systémů příplatků a srážek uplatňovaných mlékárnami za kvalitativní parametry mléka se reálně projevuje na jejich ekonomickém významu. Tyto platební systémy zohledňují kvalitativní parametry mléka dodávaného chovateli a často rovněž výrobní zaměření samotných mlékáren. Pro chovatele to v praxi znamená, že je možné směrovat kvalitativní parametry produkce přiměřeně k významu, který pro ekonomiku daného chovu mají. Motivujícím je především výše příplatků a srážek, které jsou při zpeněžení pro kvalitativní parametry mléka uplatňovány a průměrná hodnota těchto znaků v chovu. Průměrná hodnota znaků je současně ovlivněna plemennou skladbou a technologickými možnostmi daného chovu. Prostor pro zlepšování ceny mléka prostřednictvím jeho kvality je zřejmý. Naproti tomu, ekonomický význam u mléka jako takového, je při různých platebních systémech víc stabilní. Důvodem je existence množstevních bonusů (příplatků za dodávku mléka) a také fakt, že mléko je u mléčných stád skotu hlavní a tím i nenahraditelný zdroj příjmů.

Zpracoval/a: Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., krupova.zuzana@vuzv.cz