Anglicky: Efficacy of diclazuril and toltrazuril in the prevention of coccidiosis in dairy calves under field conditions

Zdroj: Zechner G., Bauer C., Jacobs J., Goossens L., Vertrnten G., Taylor M.A. (2015). Efficacy of diclazuril and toltrazuril in the prevention of coccidiosis in dairy calves under field conditions. Veterinary Record. doi.: 10.1136/vr.102237

Klíčová slova: "antikokcidika, léčba, telata, průjem"

Dostupný z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1020.7053&rep=rep1&type=pdf


Za účelem porovnání účinnosti léčby kokcidiózy skotu pomocí antikokcidik (diklazurilu a toltrazurilu) byla ve dvou komerčních mléčných farmách v Německu provedena slepá, kontrolovaná, randomizovaná terénní studie u telat. Do studie bylo zařazeno celkem 86 telat ve věku pěti až šesti týdnů, která byla náhodně rozdělena do 2 pokusných (léčených) a jedné kontrolní (neléčené) skupiny. Telata byla sledována a vyšetřována 78 dní po ošetření pomocí klinického vyšetření, vážením, stanovováním počtu vylučovaných oocyst ve výkalech (FOC) a určováním druhů kokcidií. Léčba neměla průkazný vliv na přírůstky tělesné hmotnosti (P > 0,05). Zatímco počet dnů s příznaky průjmu byl ve všech třech skupinách mezi 1. až 41. dnem obdobný, došlo k významnému rozdílu v tomto parametru od 42. dne – skupina léčená diklazurilem vykazovala pouze jeden den výskytu průjmu ve srovnání s 9 dny (P = 0,02) u skupiny kontrolní a 18 dny (P = 0,003) u skupiny léčené toltrazurilem. Počet vylučovaných oocyst (FOC) u kontrolních telat kolísal po celou dobu experimentu, což dokladuje pokračující výskyt kokcidií. U telat léčených diklazurilem klesl FOC na nízké počty po ošetření, mezi 27. až 42. dnem se občas zvýšil na počty > 500 oocyst v gramu trusu (OPG), ale poté zůstaly nízké. Telata ošetřená toltrazurilem také vykazovala nízké vylučování oocyst do 40. dne, ale pak došlo několikrát k překročení hodnoty OPG > 500 OPG, což bylo také doprovázeno příznaky průjmu. Celkový počet vyloučených oocyst byl u skupiny léčené toltrazurilem průkazně vyšší než u telat léčených diklazurilem. Výsledky studie také naznačují, že i při použití účinné léčby parazitózy může dojít k recidivě příznaků nemoci, zvláště tam, kde jsou telata chována v silně kontaminovaném prostředí, což vyzdvihuje význam zoohygienických opatření v potlačování kokcidiózy.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, leos.pavlata@mendelu.cz
Přílohy
abstrakt-7.docx