Anglicky: Reducing the build-up of Plasmodiophora brassicae inoculum by early management of oilseed rape volunteers

Zdroj: Zamani-Noor, N., Rodemann, B. 2018. Reducing the build-up of Plasmodiophora brassicae inoculum by early management of oilseed rape volunteers. PLANT PATHOLOGY Volume: 67 Issue: 2 Pages: 426-432 DOI: 10.1111/ppa.12732

Klíčová slova: "brassica napus; clubroot; disease severity index; glyphosate; oilseed rape volunteers; post-harvest management ,affect clubroot severity; soil-ph; canola; temperature; populations; resistant; virulence; disease; impact; germination "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=2&doc=17


Nádorovitost brukvovitých na řepce olejné (OSR), působená patogenem Plasmodiophora brassicae, je onemocněním s rostoucí ekonomickou důležitostí po celém světě. Předchozí studie naznačují, že výdrol OSR, jiné druhy rodu Brassica a některé plevel hrají rozhodující roli v predispozici této nemoci. K určení správného načasování foliární aplikace glyfosátu nebo  mechanické destrukce výdrolu OSR pro snižování míry napadení P.brassicae a další produkce spor pro její šíření, byla provedena řada studií za kontrolovaných podmínek s citlivým kultivarem OSR a izolátem P.brassicae . Rostliny byly inokulovány injekcí suspenze spór vedle kořenového vlášení v růstové fázi BBCH 11-12 a byly ukončeny po 7 (v časném termínu) nebo 21 (v pozdějším termínu) dnech po inokulaci. Za kontrolovaných podmínek byly první příznaky na kořenech pozorovány už za 7 dní po aplikaci. Včasná aplikace glyfosátu, stejně jako včasná mechanická destrukce, vedla k významnému (P0.05) snížení vývoje symptomů, čerstvé hmotnosti kořenů a počtu spór na  g  kořene. Dále byl studován vliv  výdrolu na následnou OSR při inokulací rostlin s spórami získanými z inokulovaných  kořenů.  Inokulované OSR vykazovaly napadení podobné počátečním příznakům po 35po inokulaci. Rostliny, které byly inokulovány suspenzí spór z časně ošetřených kořenů, vedly k významnému snížení výskytu a závažnosti výskytu. Naproti tomu rostliny inokulované suspenzí spór z později ošetřených kořenů vykazovaly podobné úrovně jako u rostlin inokulovaných sporovými roztoky pozitivních kontrol.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz