Anglicky: Effect of floor type on performance, lying time and dirt scores of finishing beef cattle: A meta-analysis

Zdroj: Keane, M. P., McGee, M., O´Riordan, E. G., Kelly, A. K., Earley, B. 2018. Livestock Science, 212, 57-60.

Klíčová slova: "skot ve výkrmu, ustájení, přírůstky, welfare"


Použitý typ podlahy je považován za jeden z kritických faktorů pro welfare ustájeného skotu. Přesto dosud neexistuje legislativa, která by z hlediska welfare definovala požadavky pro ustájení skotu ve výkrmu. Ačkoli se ve velké části Evropy používá systém výkrmu, který je založen na pastvě a ustájení v zimním období, obecně platí, že vykrmovaná zvířata stráví ve stáji podstatnou část svého života, a proto platí, že typ ustájení může podstatně ovlivňovat jejich užitkovost a životní pohodu. V literatuře uváděné výsledky sledování vlivu podlahového typu na užitkovost, dobu ležení a čistotu zvířat nejsou jednoznačné. Proto byla provedena meta-analýza výsledků 18 vědeckých studií, které porovnávaly betonové rošty vs. betonové rošty pokryté gumovými matracemi anebo betonové rošty vs. lože se slamnatou podestýlkou.

Z výsledků meta-analýzy vyplývá, že umístění matrací na betonové rošty neovlivnilo výši denních přírůstků. Zároveň nebyl zjištěn významný rozdíl v době ležení, přestože některé předchozí práce poukazovaly na pozitivní efekt gumových matrací na welfare skotu ve výkrmu. Nejednoznačné výsledky byly ve vědeckých studiích zjištěny i s ohledem na výskyt otoků a lézí v oblasti karpálních a tarzálních kloubů v různých typech ustájení. Je však třeba podotknout, že do meta-analýzy byly zahrnuty práce testující širokou škálu různých typů gumových matrací a nelze tedy jednoznačně říct, že užitkovost, welfare a čistota zvířat jsou jednotlivými typy ovlivňovány stejným způsobem. Z výsledků nejsou patrné ani významné rozdíly mezi betonovými rošty a slamnatou podestýlkou, když byl hodnocen jejich vliv na užitkovost, dobu ležení a čistotu. Ačkoli celkový welfare nelze hodnotit pouze podle doby ležení zvířat, lze tento ukazatel považovat za jeden z významných hodnotících faktorů.

Je nutné vzít do úvahy, že mezi jednotlivými studiemi, jejichž výsledky byly zahrnuty do meta-analýzy, byly velké rozdíly ve faktorech managementu jako jsou hustota zástavu, druh použité slámy, četnost podestýlání, četnost odklizu hnoje nebo použitá krmná dávka. Ačkoli nebyl zaznamenán žádný negativní efekt využití slamnaté podestýlky jako alternativy k roštům, nebyly analyzovány faktory jako vyšší pracovní náročnost při použití slamnaté podestýlky, vyšší náklady, dostupnost slámy a nutnost budovat zařízení pro uskladnění hnoje.

Z výsledků studie vyplývá, že zkoumané podlahové typy používané při ustájení skotu ve výkrmu neměly podstatný vliv na přírůstky, čistotu ani dobu ležení. Bylo by však zapotřebí do analýzy zahrnout větší počet studií, které by problém zkoumaly s použitím podobné metodiky, což by umožnilo zjišťovat vliv i na další znaky s vysokou důležitostí z hlediska ekonomiky a welfare výkrmu.

Zpracoval/a: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., barton.ludek@vuzv.cz