Anglicky: Contribution to assessment of forest stand impact on decrease of flood peakflow discharge

Zdroj: Černohous, V., Švihla, V., Šach, F. 2017. Příspěvek ke stanovení vlivu lesních porostů na snižování kulminace velkých vod. Zprávy lesnického výzkumu, 62(2), 82-86. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "lesnická hydrologie, velké vody, lesní porosty, snižování kulminací, model dub-němec"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/482.pdf


Autoři v úvodu článku konstatují, že lesnická praxe používá ke stanovení návrhových stoletých velkých vod model autorů Dub, Němec (1969). V praktickém hrazení bystřin se pro povodí do plochy 5 km2 používá v projekční praxi k výpočtu specifického odtoku velké vody z lesa Dub-Němcův empirický vzorec. Ten však právě v malých povodích obyčejně nabývá odlišných hodnot. Autoři v článku představují návrh nové metody pomocí hydrologického modelu s hypotézou prezentovat důkaz vlivu lesů na tlumení velkých vod ve srovnání s bezlesím. Hydrologický model má velký praktický význam při navrhování dimenzí objektů hrazení bystřin a lesnických vodohospodářských staveb. Svůj význam má i při globálních vodohospodářských studiích.

Autoři předložili v článku rozsáhlé tabulky s výpočty. Výsledkem jejich práce a výpočtů je poznatek, že při správném výběru analogických povodí lze dokázat, že lesní porosty snižují kulminace velkých vod ve srovnání s pozemky nezalesněnými. Důvodem je skutečnost, že les tlumí velikost ovzdušných srážek dopadajících na povrch půdy intercepcí a lesní půda jednak vyšším obsahem gravitačních pórů než půdy nelesní tlumí velikost průsaku ovzdušných srážek, jednak je v kapilárních pórech akumuluje ve větším měřítku než půdy nelesní. Tlumení velkých vod lesními porosty je proměnlivé a je žádoucí toto nepřeceňovat.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz