Zdroj: Badal, T.: (2015): Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi. Politická ekonomie č. 7, 2015 str. 750 – 760.

Klíčová slova: "hodnota majetku, oceňování, soudní znalec, účel ocenění"


Oceňování majetku je jedna z ekonomických vědních disciplín. Touto problematikou se zabývá mnoho odborníků, kteří se také často podílejí na zkvalitnění teoretických východisek a metodických postupů, které směřují k tomu, aby výsledky poskytované na základě ocenění majetku co nejvíce odpovídaly zadaným podmínkám a přibližovaly se tak realitě.

Oceňování je činností, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů, práv apod. přiřazován peněžní ekvivalent.

Oceňování je postup, jímž se získá cena nebo hodnota majetku. Přesnost postupu je dána potřebou, podmínkami a účelem ocenění.  Obecně je postup ocenění zcela svobodný, až na omezení, která jsou diktována účelem nebo státem pro jednotnou a spravedlivou daňovou a poplatkovou politiku a případné další jeho úkoly a zájmy v souladu s Ústavou ČR. Proto je nutné u každého ocenění uvést další omezení, na kterých je odhad hodnoty majetku založen (účel ocenění, datum ke kterému se ocenění provádí, atd.).

Účelem ocenění je odhadnout hodnotu majetku.  Výzvu k ocenění dává klient, který potřebuje znát odpověď na specifické otázky týkající se oceňovaného majetku.  V případě, že cílem ocenění je odhad hodnoty, je nutné předem definovat typ této hodnoty. Může se jednat např. o tržní hodnotu, pojistnou hodnotu, hodnotu prosperujícího podniku, užitnou hodnotu či investiční hodnotu.

Většina ocenění je prováděna pro potřeby převodu a přechodu majetku nebo jiné transakce, ale vždy je měřítkem hodnota majetku na trhu, tedy částka, za kterou by mohl být realizován prodej. Přitom obvykle stát požaduje daně a poplatky jako podíl na transakcích.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-30.docx