Anglicky: Groundwater use in Spain: an overview in light of the EU Water Framework Directive

Zdroj: De Stefano, L., Fornés, J.,M.,López-Geta, J.A., Villarroya, J. (2014). Groundwater use in Spain: an overview in light of the EU Water Framework Directive. International Journal of Water Resources Development.31:4. http://dx.doi.org/10.1080/07900627.2014.938260

Klíčová slova: "podzemní voda, rámcová směrnice o vodách, závlahy, zásobování pitnou vodou, znečištění, španělsko, neoprávněné využívání "

Dostupný z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07900627.2014.938260?scroll=top&needAccess=true


Ve Španělsku je způsob využívání podzemních vod odlišný od situace v České republice, kde se podzemní zdroje přednostně využívají k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Ve Španělsku slouží i k závlahám - podzemní vodou je zavlažována více než jedna třetina všech ploch pod závlahou. Jako zdroj pitné vody slouží 13 milionům obyvatel (jedná se přibližně o 28% populace ve Španělsku) a jsou rovněž využívány v průmyslu (tvoří jednu čtvrtinu z celkového množství vody potřebné pro průmysl). Stejně jako v dalších zemích je zemědělství ve Španělsku největším uživatelem podzemních vod, odběry pro zemědělství tvoří 73% z celkového množství všech jímaných podzemních vod. Vliv zemědělství na jakost vody je značný, v zavlažovaných oblastech dochází k salinizaci podzemních vod, kromě toho je zemědělství zdrojem pesticidů a hnojiv, což je celosvětový problém. Znečišťování z jiných zdrojů bylo obecně eliminováno rychleji než znečištění ze zemědělství. Existují důkazy o znečištění podzemních zdrojů pesticidy, které se dlouhodobě uvolňují z půdy. U 173 útvarů podzemní vody ve Španělsku byl vyhodnocen špatný stav z důvodů znečištění pesticidy.

Dalším významným problémem je znehodnocení podzemních zdrojů v důsledku jejich přečerpání. Proto se ve Španělsku vodoprávní úřady společně se zemědělci využívajícími závlahu, shodli na společné strategii zaměřené na zajištění životaschopnosti stávajících závlahových systémů, zejména prostřednictvím technologických řešení. Jedná se o státní dotace na modernizaci zavlažovacích systémů a hledání dalších zdrojů kvalitní vody pro závlahu (v jednotlivých oblastech se jedná o různé přístupy - např. převod vody z jiných povodí, odsolování mořské vody a další).

Autoři článku upozorňují na situaci v praxi, kdy vodoprávní úřady nemají dostatečnou kontrolu nad intenzitou využívání podzemních vod a orgány odpovědné za územní plánování ne vždy považují ochranu vod za prioritu.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz