všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
Adaptace hospodářských zvířat na krmné dávky s obsahem proteinových zdrojů nejedlých pro člověka proteiny jedlé pro člověka, proteiny nejedlé pro člověka, protein
Asociace mezi polymorfismem genů, plemennou hodnotou a glukózovou tolerancí u německých holštýnských býků skot, mléčná produkce, glukózový metabolismus, dgati, ghi, ghr, fasn, olri, abcg2
Automatický monitoring pohybu prasat pomocí analýzy obraza. welfare, obrazová analýza, pohyb, prase
Biomarkery z automatických dojících systémů pro úspěšnou reprodukci dojnic reprodukce, dojnice, automatické dojicí systémy, říje, biomarkery
Budoucnost fenomiky ve šlechtění dojeného skotu fenomika, fenotyp, genomika, welfare
Budoucnost genomické selekce u dojeného skotu dojený skot, genomická selekce, genetický zisk, selekční index
Co jsme ztratili: Rezistence na mastitidu u holštýnského a původního lokálního plemene .
COVID-19 u hospodářských zvířat: náchylnost, prevence koronaviry, sars-cov-2, zoonózy, biosekurita
Denní doba přežvykování u laktujících dojnic pod tepelným stresem https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0306456519304644
Doba ležení a welfare dojených krav ležení, kráva, povrch, chování
Dopady podestýlkového materiálu a jeho mikrobiálního obsahu na kvalitu a bezpečnost mléka – Příčná studie britských farem .
Dopady výživy silážovaným krmivem na chuť a vůni jehněčího masa jehněčí maso, vůně a chuť masa, silážované krmivo
Důkazy o tom, že mastitidy mohou způsobovat u dojených krav zmetání: Review pozorovacích studií dojený skot, mastitis, zmetání, reprodukce
Dynamické sledování reprodukčních záznamů u dojného skotu dojný skot, dynamický zobecněný lineární model, monitorovací systém, výsledky reprodukce
Efektivita ušního senzoru sledujícího krmení a aktivitu krav chování dojených krav, přežvykování, senzory, aktivita, říje
Ekonomická důležitost znaků mléka při různých platebních systémech v mlékárnách dojný skot, ekonomická váha, mlékárny, platebný systém, produkce mléka, psb, mastitidy
Ekonomická realizovatelnost ochlazování suchostojných dojnic v USA tepelný stres, teplotně-vlhkostní index, suchostojné dojnice, ekonomická realizovatelnost
Ekonomický význam zdraví a využití krmiv u kombinovaného plemene skotu chovaného v marginálních oblastech dojný skot, mastitidy, onemocnění paznehtů, residuální příjem krmiva
Emise metanu produkované ovcemi krmenými čerstvou pastvou skleníkové plyny, zásoby, metan, nový zéland, pastva, ovce
Faktory ovlivňující kvalitu jatečného těla a masa ovcí plemeno, výživa, jatečně upravené tělo, kvalita masa
Faktory ovlivňující úmrtnost selat v průběhu prvních 24 hodin po porodu ve velkých vrzích: vliv ustájení na porodnách na chování prasnic po porodu superplodné prase, volné ustájení, postnatální mortalita, chování prasnic, slinný kortizol
Fermentace vlákniny a bílkovin ve střevě prasat a jejich interaktivní účinky na zdraví střev a na životní prostředí: Přehled syntéza bakteriálního proteinu, dusíkaté látky, vláknina, zdraví trávicího traktu, emise dusíku, prase
Finanční prostředky a zisk robotizovaných mléčných farem automatický dojicí systém, čistý roční dopad, ekonomické analýzy, ekonomická simulace
Fyziologická funkce dietární vlákniny a její zařazení do výživy prasat: Shrnutí dietární vláknina; prase; fyziologické funkce; aplikace
Genetická selekce dojeného skotu s vysokou užitkovostí pro chov v udržitelných produkčních systémech v rychle se měnících globálních podmínkách dobré životní podmínky zvířat, genomika, dojený skot, odolnost, udržitelnost
GENETICKÁ VARIABILITA BOVINNÍHO GENU MX1 A JEHO ASOCIACE K MASTITIDÁM gen mx1, polymorfismus, marker asistovaná selekce, odolnost vůči onemocnění, virová infekce, počet somatických buněk
Genetické vztahy mezi poruchami plodnosti, znaky plodnosti a parametry produkce u holštýnských dojnic v rané fázi laktace plodnost, holštýn, genetika
Genetické změny ve znacích charakterizujících krávy masných plemen selektované na snadnost telení telení, linie, přežitelnost, hmotnosti telat
Genetika a zdraví paznehtů: Možnosti zlepšování zdraví paznehtů prostřednictvím genetické selekce skot, zdraví paznehtů, genetické parametry, selekce
Hodnocení délky březosti a porodní hmotnosti u potomků plemen polského národního skotu v souvislosti s odhadem genetických parametrů březost, porodní hmotnost, dědičnost, národní plemeno
Hodnocení emisí methanu u ovcí pomocí laserového detektoru: genetické parametry a vliv na odstav jehňat metan, emise, ovce, genetické parametry
Hodnocení chronického rizika působení glyfosátu a aminomethylfosfonové kyseliny pro půdní biotu selata, krmení, mléčné náhražky, prodoužené kojení, antimikrobika alternativa
Hodnoty emisí metanu (a průtoky dalších plynů) u býků ve výkrmu jsou opakovatelné a jejich vztah k produkční účinnosti krmiva je při použití dvou kontrastních krmných dávek podobný skot, metan, greenfeed, opakovatelnost, produkční účinnost krmiva
Huminové kyseliny jako aditivum ve výživě drůbeže: shrnutí růstový promotér; zdraví; huminové kyseliny; užitkovost; drůbež
Hydrolyzovaná vlna: nový přídavek do půdy pro biofortifikaci pšenice o zinek a železo deficit, hnojivo, stopové prvky, výživa rostlin, půda, udržitelné zemědělství
Charakteristika jatečně upraveného těla a kvality masa jehňat chovaných v různém ročním období kvalita jut jehňat, jehněčí maso, sezóna
Chirurgická kastrace s úlevou od bolesti ovlivňuje zdraví a produkční užitkovost kanečků v období laktace chov kanců, zakázání kastrace, chirurgická kastrace
Choroby paznehtů u dojeného skotu: Dopady na užitkovost, welfare a ekonomiku chovu a možné metody prevence choroby paznehtů, prevence onemocnění, dojený skot
Chování a teplota povrchu těla u skotu v integrovaném pastevním systému s nebo bez stínu stromů hovězí, produkce potravin, stín, silvopastorální systém, zóna termálního komfortu, infračervená termografie
Identifikace rizikových faktorů nízké porodní hmotnosti selat selata, krmení, hyperproliferní prasnice, porodní hmotnost, rizikové faktory
Inovativní řízení chovu dojnic pro zlepšení odolnosti vůči poruchám metabolismu a infekčním nemocem během tranzitního období imunitní odpověď, řízení dojení, tranzitní období, literární přehled
Inseminace ovcí do děložního krčku: objem inseminační dávky, koncentrace spermií, využití speciální inseminační aparatury inseminace ovcí, inseminační aparatura pro ovce, beraní inseminační dávka
Kastrace samčích jedinců hospodářských zvířat a potenciál imunokastrace pro zlepšení welfare a produkčních znaků gnrh, kvalita masa, ovce, vlastnosti jatečně upraveného těla
Kokteil chelátových minerálů a fytogenních aditiv ve výživě drůbeže: shrnutí cheláty; kokteil; anorganický; fytogenní aditiva; drůbež; užitkovost; suplement; stopové minerály
Konvenční a ohmická tepelná pasterizace čerstvého a rozmraženého ovčího mléka: Spotřeba energie a hodnocení bakteriální mikroflóry během skladování v chladničce pasterizace mléka, ovčí mléko, konzervace potravin
Kráva jako indukovaný ovulátor: časovaná inseminace po synchronizaci ovulace ovsynch, časovaná inseminace, synchronizace ovulace, gnrh, prostaglandin
Krávy vystavené tepelnému stresu během fetálního období vykazují lepší odolnost vůči teplu tepelný stres, programování termotolerance
Kryokonrervace kančího spermatu kančí sperma, antioxidanty, extensory, mrazící stabilita
Kvalita jatečně upraveného těla a masa kříženců holštýnského a herefordského skotu v závislosti na pohlaví a porážkovém věku kvalita jatečně upraveného těla skotu, kvalita hovězího masa, holštýnský skot, hereford
Kvalita masa jehňat krmených dietou s různou úrovní chitosanu. Část II. jehněčí maso, alternativní krmiva, mastné kyseliny
Léčba mastitid – snížení používání antibiotik u dojeného skotu rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům, mlékařství, ošetření při zaprahování, léčba mastitid založená na důkazech
Léčba mastitid – snížení používání antibiotik u dojeného skotu rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům, mlékařství, ošetření při zaprahování, léčba mastitid založená na důkazech
Má plemeno skotu vliv na senzorickou kvalitu hovězího masa? hovězí maso, plemeno, senzorická analýza, kvalita masa
Management u beranů a kozlů zdraví při připouštění, kozel, reprodukční trakt, koza, samec, reprodukce, beran, ovce
Matematicko-statistické modely spojené s přežitím dojených koz v tropickém prostředí dojené kozy, analýza přežitelnosti, tropické klima
Metabolické poruchy u dojených krav v laktaci a jejich hodnocení prostřednictvím známých a nových indikátorů stanovovaných z mléka biomarker, mléko, ketóza, metabolický stav
Míra zalehávání selat ve vztahu k lézím na končetinách prasnic na porodnách prasnice, onemocnění končetin, sele, míra zalehávání, roštová podlaha, plná podlaha
Mořské řasy ve výživě zvířat: review mořské řasy, řasy, přežvýkavci, prasata, drůbež, králíci
Možnosti a specifika šlechtitelských programů dojeného skotu v ekologickém zemědělství genetický zisk, dojnice, šlechtitelský program, ekologické zemědělství
Možnosti využití zasolených pastvin pro pastvu jehňat: vliv na stravitelnost, růst, kvalitu jatečně upraveného těla a kvalitu masa jehňata, kvalita jut, kvalita jehněčího masa
Mýtus umělého masa: review kultivované maso, in vitro maso, vegetarián, etika
Nástroje precizního zemědělství v rostlinné a živočišné výrobě rostlinná a živočišná výroba, technologie chytrého zemědělství, precizní zemědělství, precizní chov hospodářských zvířat, trendy
Nemoc, obchodní záležitosti měnící světový trh s prasaty čína, nemoc, africký mor prasat, trh, vepřové maso
Nutriční manipulace v boji proti tepelnému stresu u drůbeže - komplexní recenze klimatické změny; teplotní stres; výživa; termoregulační činidla; drůbež
Obsah mastných kyselin v jehněčím mase z italských a německých lokálních plemen ovcí jehněčí maso, ovce, kvalita masa, mastné kyseliny
Observační studie délky období stání na sucho a jeho vztahu k dojivosti, zdraví a plodnosti u dvou plemen dojnic dojnice, stání na sucho, užitkovost, mléko
Odhad genetického založení pro četnost vrhu u plemene Charollais, Romney, Merinolandschaf, Romanovská ovce, Suffolk, Šumavka a Texel. ovce, plodnost, velikost vrhu, dědivost, opakovatelnost
Odstavená selata: další faktor, který je třeba vzít v úvahu při kontrole infekce salmonely na farmách prasat sele, salmonela, odstav, chov prasat, infekce
Pomohou inovace ve výrobě tradičních vepřových produktů v EU k zachování nevyužívaných plemen prasat? Nehypotetický experiment s diskrétním výběrem a hedonickým hodnocením nevyužívané plemena prasat, inovované tradiční vepřové produkty, nehypotetický experiment s diskrétním výběrem, vnímaní zdraví, hedonické hodnocení
Porovnání aspektů udržitelnosti konvenčních a ekologických chovů hospodářských zvířat konvenční chov, ekologický chov, udržitelnost, skot, prasata drůbež
Porovnání genetické hodnoty pro znaky růstu a masné užitkovosti mezi geneticky bezrohým a rohatým masným skotem různých plemen produkční znaky, selekce, masný skot
Porovnání produkční účinnosti krmiva a dusíku v mléce a intenzity emisí uhlíku v ekologickém a konvenčním systému výroby mléka metan, jersey, organické mléko
Porovnání simulovaného postupu konvenčního šlechtění a editace genu při zavádění alely pro bezrohost do populace dojeného skotu v USA holštýn, jersey, inbreeding, welfare, bezrohatost
Potřebují odstavovaná selata antibiotika v krmivu pro zajištění dobrého zdraví a welfare? antibiotika, odstav, welfare
Použití sladkého ovčího podmáslí při výrobě ovčího sýra se sníženým obsahem tuku ovčí mléko, bílkoviny, tuk, somatické buňky
Pravděpodobnost zabřeznutí po přenosu embryí produkovaných in vitro s odlišnou relativní efektivností aspirace oocytů z folikulů zabřezávání, kvalita oocytů, bos indicus, dělení, blastocysta
Precizní technologie v odchovu telat a jejich následné využití v řízení chovu akcelerometr, krmný automat, respirační syndrom skotu, onemocnění telat, welfare zvířat
Precizní výživa přežvýkavců: postupy, výzvy a potenciální přínosy senzory, krmení, technologie, skot
Precizní zemědělství v chovu prasat precizní zemědělství, aplikace, kulhání prasnici, zdraví, welfare, automatické krmení, prase
Predikce kvality vepřového masa s využitím počítačového programu kvalita vepřového masa, počítačový systém, zpracování obrazu
Preference spotřebitelů z různých regionálních oblastí uplatňované při koupi jehněčího masa jehněčí maso, chování konzumentů, kvalita jehněčího masa
Prodloužená laktace u dojeného skotu prodloužená laktace, produkce mléka, kvalita mléka, reprodukce
Prodloužení doby od otelení do zařazení do reprodukce z 60 na 88 a její vliv na znaky plodnosti, dojivosti a dynamiky stáda u dojnic. doba od otelení do zařazení do reprodukce, reprodukce, dynamika stáda, dojnice
Průzkum odchovu telat dojeného skotu před odstavem v České republice tele, odchov, faremní management, welfare
Přehled vlivů organických kyselin ve výživě prasat organické kyseliny; prasata; mikrobiální interakce; gastrointestinální trakt
Příčiny, důsledky a biomarkery stresu u prasat: aktuální informace stres, welfare, bioindikátory stresu, typy stresorů, prase
Přídavek propolisu do mléka zlepšuje růst mléčných jehňat: vliv na antimikrobiální, antioxidační a imunitní reakci u zvířat propolis, antioxidanty, výživa, jehňata
Raná genomická predikce zabřezávání dcer je spojena se zlepšením reprodukčních schopností dojnic holštýnského skotu dojnice, reprodukce, genomika
Reprodukční a genomové technologie pro optimalizaci chovných strategii genetického pokroku u mléčného skotu dojený skot, reprodukce, genomika
Reprodukční technologie v kombinaci s genomickou selekcí ve šlechtění dojeného skotu genomická selekce, superovulace a embryotransfer, přenos vajíček, genetické hodnocení, ekonomické hodnocení
Reprodukční užitkovost kojných prasnic v Dánských chovech délka laktace, kojné prasnice, následná užitkovost
Restringované či adlibitní podávání mléka telatům a jeho vliv na budoucí produkci telata, výživa, růst, produkce mléka
Review: Hmyz: budoucí zdroj bílkovin v krmivech pro prasata? https://doi.org/10.1017/s1751731119001873
Review: klimatická změna a z ní vyplývající výzvy pro systémy chovu dojeného skotu globální oteplování, skot, produkce mléka, adaptace, klimatické podmínky
Review: pasivní imunita telat ze stád bez tržní produkce mléka imunita, imunoglobuliny, tele, plemeno, mlezivo
Riziko nákazy virem afrického moru prasat u evropských prasat prostřednictvím migrace divokých prasat a obchodu s prasaty a vepřovým masem africký mor prasat, přenos infekce, vepřové maso, divoká prasata, biosekurita
Robotické dojení: strategie krmení a ekonomická návratnost automatický dojicí systém, strategie krmení, optimalizace, preciznost, robotické dojení
Růstová intenzita jehňat během umělé mléčné výživy v závislosti na vybraných negenetických faktorech věk, průměrný denní přírůstek, chovná skupina, valaška, lacaune, jehňata, velikost vrhu, pohlaví, cigája
Řízení chovu s ohledem na mateřské vlastnosti s cílem zlepšit přežitelnost jehňat v systémech s minimálními vstupy mateřské chování, přežitelnost jehňat, genetická variabilita
Řízení reprodukce dojnic - budoucnost dojný skot, odstav, řízení zdraví stáda, plodnost krav, reprodukce, šlechtění
Selen: Esenciální mikroprvek pro udržitelnost produkce dojnic selen; kráva; produkce; reprodukce; výživa
Senzorické vnímání kančího masa v závislosti na různých metodách tepelné úpravy metody tepelné úpravy, kančí pach, senzorická analýza, androstenon
Shredlage z BMR kukuřice v krmných dávkách vysokoprodukčních dojnic kukuřičná shredlage, fyzikálně efektivní neutrálně detergentní vláknina, stravitelnost, dojnice
Schopnost oplození ovcí při inseminaci čerstvým a rozmraženým spermatem inseminace, zmražené a rozmražené sperma, reprodukční schopnost, bahnice zandi
Siláže přehled: patogeny v silážích a možnosti snížení jejich hladiny přídavkem silážních aditiv siláže, patogeny, hladina, aditiv, snížení
Složení hmyzu a použití v krmení zvířat bezobratlí; výživa; protein; udržitelnost
Směrem ke kombinaci predikce dat a internetu věcí pro řízení produkce mléka u dojnic dojnice, produkce, krmná dávka, internet věcí, predikce
Snížení rizika subakutní bachorové acidózy u dojeného skotu - praktická doporučení z oblasti výživy zvířat dojený skot, bachorové ph, subakutní bachorová acidóza, fyzikálně efektivní vláknina
Sonografické vyšetření u březích ovcí: Od ranné diagnostiky březosti až po včasnou predikci obtížných porodů doppler, růst plodu, počet plodů, sexování plodů, vícečetná březost, intrauterinní růst, jehně, perinatální mortalita, diagnostika březosti, toxémie březích bahnic, ovce, sonografie
Současnost a budoucnost nanotechnologií pro chytré řízení reprodukce hospodářských zvířat hormon, nanotechnologie, březost, reprodukce, ejakulát
Stabilita ve složení mastných kyselin intramuskulárního tuku býků vykrmovaných na pastvě a ve stáji během 7 dní po porážce býci, hovězí maso, mastné kyseliny
Strategie výživy dojnic v tranzitním období pro zlepšení zdraví, užitkovosti a reprodukce negativní energetická bilance, hypokalcémie, aminokyselina, plodnost
Stres u odstavených selat stres, odstav, bioindikátory stresu, typy stresorů, prase
Sympozium review: Hospodaření s mlezivem a výživa telat pro ziskové a udržitelné mléčné farmy telata; kolostrum; mléčná náhražka
Systematické posouzení vlivů časného oddělení na zdraví dojnic a telat odstav, ošetření, chov krav a telat, zdraví vemene, mateřský kontakt
Šlechtění a etická perspektiva geneticky modifikovaného skotu a skotu s upraveným genomem skot, genetická modifikace, editace genomu, etika, šlechtitelský program
Tělesná hmotnost jalovic dojených plemen má pozitivní vztah k reprodukci a přežitelnosti hmotnost, jalovice, přežitelnost, reprodukce
Trans mamární dodávání firocoxibu selatům snižuje stres a zlepšuje průměrný denní přírůstek po kastraci, krácení ocasu a štípání zubů firocoxib, trans mamární, prasnice, dobré životní podmínky zvířat, bolest, kastrace
Účinky automatické prestimulace při dojení ovcí plemene Manchega dojení ovcí, strojní dojení, stimulace dojení
Účinnost bariérového dezinfekčního prostředku s vysokým obsahem volného jódu na prevenci nových intramamárních infekcí a klinické mastitidy u dojnic bariérový dezinfekční prostředek
Účinnost systému CIDR s využitím GnRH místo eCG v synchronizaci říje u ovcí cidr, ecg, synchronizace říje, plodnost, gnrh, ovulace, ovce
Udržitelnost výroby vepřového masa s imunokastrací v Evropě udržitelnost, imunokastrace, uhlíková stopa, dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin, produkce vepřového masa, kanci, chirurgická kastrace
Ukazatele pro diagnostiku krav s rizikem subakutní ruminální acidózy ve veterinární praxi dojnice, diagnostika, ph bachorové tekutiny, subakutní ruminální acidóza
Úroveň zabřezávání a detekce přebíhání po časované inseminaci u holštýnských krav skot, reprodukční výkonnost, přebíhání, zabřezávání, synchronizace
Vakcinace proti nálezu akutní metritidy u holštýnských jalovic využitím specifické multivalentní vakcíny – Vliv na reprodukční zdraví a plodnost v první laktaci skot, období po otelení, onemocnění dělohy, akutní poporodní metritida, endometritida, plodnost
Vitamín A a atributy mramorování: Efekt hyperplazie intramuskulárního tuku u skotu .
Vlastnosti kutikuly a pórů u konzumních vajec vejce, póry, kutikula, bezpečnost produkce, chemické složení
Vliv délky laktace zvolené systémem managementu výroby na užitkovost selat až do porážky prasata, délka laktace, užitkovost, růstové křivky, variabilita
Vliv doby od odchytu krůt na doby jejich porážky na výskyt PSE vady prsní svaloviny krůty, pse, krůtí maso
Vliv frekvence dojení na množství a složení mléka ovcí ovce, frekvence dojení, počet somatických buněk
Vliv genotypu slovenských a polských prasat na kvalitu masa kvalita vepřového masa, užitkové křížení, mastné kyseliny
Vliv chybějícího polymorfismu genu MTTP na kvalitu jatečně upraveného těla prasat a kvalitu vepřového masa mttp, snp, kvalita vepřového masa
Vliv kondice zvířat v době připouštění na délku březosti, četnost potomstva a využitelnost ovcí bsc, připouštění ovcí, četnost jehňat
Vliv krmení narozených kuřat během přepravy na vývoj trávicího traktu časná výživa, trávicí trakt, kuřata, přeprava, ross 308, cob 500
Vliv kvantitativní restrikce krmiva na alometrii růstu u brojlerových kuřat kuře, restrikce krmiva, alometrie růstu
Vliv nízké vzdušné teploty na chování a mléčnou užitkovost u holštýnského skotu vzdušná teplota, chování, průměrný denní nádoj, mléčný skot, holštýnský skot, mikroklimatické parametry, mléčná produkce
Vliv odlišného zacházení bahnic na výskyt stresu bahnice, stres, dojení ovcí
Vliv ochlazování dojnic na intenzitu průtok krve do dominantního folikulu a na délku estrálního cyklu při tepleném stresu. chladící systémy, dominantní folikul, estrální cyklus, dopplerovský index
Vliv patogenů způsobujících klinickou mastitidu na reprodukční ukazatele dojnic bakterie, dojnice, umělá inseminace, mastitida
Vliv permanentního a částečně omezeného kontaktu jehňat s matkami a vliv přítomnosti berana na ovariální cyklus bahnic plemene Saint croix sheep ovariální aktivita, beraní efekt, mateřské chování, stres při odstavení, chování jehňat, kojení
Vliv plemene a pohlaví na kvalitu masa ze svalu m. longissimus thoracis et lumborum býků a volů – kříženců s masnými plemeny plemeno, intramuskulární tuk, kvalita masa
Vliv plemene a užitkového křížení na růst, fitnes a reprodukci ovcí chovaných v Jižní Africe dorper, užitkové křížení ovcí, růst jehňat
Vliv plemene na četnost morfologických vad u spermií kanců kanec, plemeno, ejakulát, spermie, morfologické vady
Vliv podmínek ustájení na výkon přístrojů detekujících říji u krav dojný skot, říje, detekce říje, aktivita, pastva, stáj
Vliv porodní hmotnosti selat na jejich růstovou schopnost a jatečnou hodnotu porodní hmotnost selat, výkrm, jatečná hodnota
Vliv prostornosti dojícího stání na chování dojnic v průběhu dojení v různých typech dojíren. rozměry dojících stání, tělesný rámec, změny chování, dojnice
Vliv přídavku argininu v rané fázi březosti (1 – 30. den) na velikost vrhu a metabolity v plazmě u prasniček a prasnic arginin, raná březost, velikost vrhu, prasnice
Vliv respiračního onemocnění u telat dojeného skotu na znaky zdraví a užitkovosti: Systematické review a meta-analýza výsledků respirační onemocnění skotu, jalovice, produkce mléka
Vliv rostoucího podílu pastevní píce v krmné dávce v chovu dojnic na životní prostředí pastevní píce, emise skleníkových plynů, energetická náročnost, posuzování životního cyklu
Vliv různých zdrojů píce na produkci, stravitelnost živin, vybrané metabolity krve a růst telat plemene Holštýn tele, stravitelnost, píce, produkce.
Vliv sezóny, množství srážek a teploty vzduchu na reprodukční užitkovost romanských ovcí v Chorvatsku bahnění, plodnost, sezónnost, meteorologické změny, reprodukční užitkovost, romanovská ovce
Vliv synchronizace říje na plemenné hodnoty pro plodnost u dojeného skotu dojný skot, plodnost, genetická hodnocení, tai
Vliv tělesné kondice ovcí v době bahnění na jejich metabolický profil a růst potomstva kondice ovcí, metabolický profil, růst jehňat
Vliv teploty a denní doby na welfare holštýnských dojnic cci, teplota prostředí, holštýnské dojnice
Vliv teploty prostředí na zabřezávání a mléčnou užitkovost plemenic holštýnského skotu holštýnsky skot, reprodukce, procento zabřezávání, vliv teploty
Vliv typu ustájení na přírůstek, dobu ležení a čistotu povrchu těla skotu ve výkrmu. Meta-analýza skot ve výkrmu, ustájení, přírůstky, welfare
Vliv velikosti skupiny a zdravotního stavu na příjem krmiva dojnic v časné fázi laktace. dojnice, velikost skupiny, sociální chování, chování při krmení,
Vliv vícestranného konkávního designu strukového násadce na tloušťku a drsnost hyperkeratózy v okolí strukového otvoru hyperkeratóza
Vliv výživy na hlavní složky ovčího mléka ovčí mléko, bílkoviny, tuk, somatické buňky
Vliv výživy na schopnost reprodukce dojných zvířat dojná zvířata; výživa; negativní energetická bilance; reprodukční účinnost
Vliv welfare na kvalitu jatečně upraveného těla masného skotu welfare, jatečné tělo, hovězí maso
Vliv zapouštění jehnic na jejich celoživotní užitkovost jehnice, zapouštění, reprodukce, celoživotní užitkovost
Vliv zkrmování geneticky modifikovaných plodin na zdraví hospodářských zvířat geneticky modifikované plodiny, zdraví, hospodářská zvířata
Vliv zkrmování luskovinoobilných směsek ve formě siláží na kvalitu a termostabilitu kravského mléka výživa dojnic, kvalita mléka, termostabilita mléka
Vyhodnocení doby fixace kojících prasniček na jejich chování a odchov selat ustájení prasnic, chování, ztráty selat, odchov selat
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících porodní hmotnost, přežitelnost a růst jehňat plemene Suffolk jehňata, porodní hmotnost, přežitelnost, růst
Vyhodnocení kultivarů kostřav obsahujících endofyty na produktivitu pastvin a výkonnost jehňat ovce, zdraví, výživa
Vyhodnocení růstu a masné užitkovosti jalovic českého strakatého skotu český strakatý skot, jalovice, masná užitkovost, růst
Vyhodnocení vlivu dojení na otevřenost strukových kanálků u dojnic ultrasonografie, vemeno, regenerace struku, dojení
Vyhodnocení způsobu výkrmu a vlivu plemene na růst a kvalitu masa jehňat produkce jehňat, kvalita masa, systém výkrmu
Výkonnost, kvalita jatečně upraveného těla, fyzikálně chemické ukazatele kvality masa včetně zastoupení mastných kyselin v mase jehňat krmených s přídavkem moučky z mořských mikrořas rodu Schyzochytrium. ovce, cholesterol, tuk, nejdelší zádový sval
Výroba mléka a mléčných produktů na základě pastevního chovu krav – perspektivy z hlediska r. 2020 pastevní systémy, mléko, welfare zvířat, udržitelnost
Výskyt resistentní Escherichie coli v zařízení pro chov prasnic ve Švýcarsku rezistence na chinololy, fluorchinolon, tekutý vzorek výkalů, rezistenční profil, prasata, vzorek prachu
Výskyt, rizikové faktory a důsledky opakované klinické mastitidy u dojených krav dojnice, klinická mastitida, opakovaný výskyt, metaanalýza.
Vysoké hodnoty močoviny, březost a zabřezávání u dojnic: Meta-analýza definice prahové hodnoty obsahu močoviny v mléce a krevním séru dojnice, močovina, dusík, reprodukce
Využití mikrořas ve výživě přežvýkavců a význam pro parametry kvality mléka - review mikrořasy, krmivo, krmná dávka, mastné kyseliny
Využití nového indexu somatických buněk k predikci produkce mléka scci, produkce mléka, mastitidy
Využití obsahu mastných kyselin v mléčném tuku jako indikátoru energetického statusu holštýnských dojnic holštýnský skot, energetický status, mastné kyseliny v mléku
Využití propionátu vápenatého ve výživě dojnic: shrnutí propionát vápenatý; dojnice; tranzitní období; neb; mykotoxin
Využití prvků precizního zemědělství v chovu prasat včasná detekce nemocí, chování prasat, precizní, identifikace prasat, kamery, prase
Využití senzorů k monitoringu aktivity krav, jejich přežvykování, tělesné teplotě pro předpověď začátku telení chov mléčného skotu, nositelné senzory, management telení
Využití záznamů o mléčné užitkovosti v časné laktaci pro předpověď intervalu od porodu do dalšího zabřeznutí (servis periody) u dojených krav dojený skot, březost, časná laktace, záznamy mléčné užitkovosti
Využití záznamů o ruminaci (přežvykování) a fyzické aktivitě pro identifikaci dojnic se zdravotními poruchami: Část I. Metabolické a trávicí poruchy. přežvykování, fyzická aktivita, metabolické poruchy, poruchy trávení
Vývoj genetického a genomického hodnocení ukazatelů zdraví u holštýnských krav v USA dojený skot, zdraví skotu, single-step genomická blup
Vývoj genetických modifikací u skotu a jejich význam pro právní předpisy, bezpečnost a dohledatelnost genetická modifikace, skot, bezpečnost potravin, regulace
Vývoj rutinního genetického hodnocení a celkového selekčního indexu u ovcí zaměřených na produkci masa ovce, genetické hodnocení, selekční index
Výživový doplněk laktoferinu u prasniček během březosti a laktace zlepšuje produkci mléka a přírůstek a imunitu selat. laktoferin, prasničky, selata, mléčnost, porodní hmotnost, velikost vrhu
Vztah mezi dobou ležení v poporodním období, brakací dojnic, mléčnou užitkovosti, cyklicitou a plodností dojných krav https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0022030219301766
Vztah mezi kvalitou spermatu a vlastnostmi kvality masa u belgických kanců plemene pietrain belgičtí kanci plemene pietrain, kvalita spermatu, kvalita masa
Vztah mezi polymorfismem genu L-selectin a výskytem klinických mastitid, počtem somatických buněk a produkcí mléka u polského holštýnského skotu sel1, produkce mléka, dojnice
Vztah neúplného vydojování v průběhu prvních pěti dní laktace a procenta brakace, produkce a složení mléka u dojeného skotu .
Vztah tělesné hmotnosti při otelení a následnou mléčnou užitkovostí a přežitelnost ve stádě tělesná hmotnost, první otelení, výtěžnost mléka, přežitelnost ve stádě
Vztah utváření končetin a tělesné hmotnosti k výskytu chorob paznehtů u španělského holštýnského skotu choroby paznehtů, dojený skot, znaky lineárního popisu končetin, tělesná hmotnost
Welfare dojených krav v produkčních systémech založených na celoročním ustájení a na pastvě dojený skot, welfare, produkční systém, pastva
Welfare dojených krav v produkčních systémech založených na celoročním ustájení a na pastvě dojený skot, welfare, produkční systém, pastva
Zavedení genomické selekce do šlechtění masných plemen ovcí znesnadňují chybějící údaje o beranech a má dopady na použití inseminace šlechtění ovce, odhad plemenné hodnoty, genomická selekce
Závislost kondice prasnice během první a druhé laktace na jejich reprodukční užitkovost složení těla, laktace, ovulace, reprodukce, prasnice
Závislost mezi kondicí zvířat a reprodukci: biotechnologické aspekty tělesná kondice krav, embryotransfer, ovariální aktivita, invitrofertilizace
Zinek u prasat jako riziko pro životní prostředí a zdraví lidí – Dánský příklad prase, zinek, rezistence, la-mrsa
Zlepšení produkční účinnosti ve stádech dojeného skotu: výzvy a možnosti dojený skot, výživa, produkční účinnost
Změny v chování u dojnic s klinickou mastitidou skot, mastitida, chování při nemoci, welfare
Zvýšení rezistence vůči metabolickým a infekčním chorobám v průběhu okoloporodního období dojnic prostřednictvím inovativního managementu dojnice, tranzitní období, rezistence vůči onemocněním, management stáda.