Anglicky: The strategic use of minimum tillage within conservation agriculture in southern New South Wales, Australia

Zdroj: Conyers, Mark; van der Rijt, Vince; Oates, Albert; et al. 2019. The strategic use of minimum tillage within conservation agriculture in southern New South Wales, Australia SOIL & TILLAGE RESEARCH , 193, 17-26

Klíčová slova: "stabilita vlhkých agregátů; hydraulická vodivost"

Dostupný z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00837/full


Tato studie uvádí dopady cíleného strategického minimálního zpracování půdy aplikovaného na půdy (10–16 let) dlouhodobě ošetřované pouze pomocí disků, tedy srovnání vlivu dvou systémů na růst plodin během čtyř ročních období na třech místech v jižním Novém Jižním Walesu v Austrálii. Zpracování půdy se provádělo těsně před setím na podzim podle místních podmínek s ohledem na parametry jednotlivých půdně klimatických oblastí. Sledován byl účinek zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů (WAS), který se pohyboval v rozmezí 0 až 14% ztráty makroagregátů. Doba návratu do původního stavu byla obvykle jeden nebo dva roky s výjimkou jedné lokality v jednom roce. Vliv jediného zpracování půdy na nasycenou hydraulickou vodivost nebyl statisticky významný. V některých lokalitách byla úroda plodin snížena zpracováním půdy, ale účinky na sušinu plodin a výnos obilí byly spíše neutrální nebo menší. Ve většině případů měly sezónní účinky a sled plodin mnohem větší vliv na produktivitu plodin než zpracování půdy. Výsledky ukázaly, že strategické využití zpracování půdy v jinak nezávazném systému vyvolalo drobné a krátkodobé dopady na půdní podmínky. Strategické zpracování půdy proto poskytuje nástroj pro flexibilnější správu omezení půdy, škůdců a plevelů, aby byla zajištěna dlouhodobá produktivita a udržitelnost smíšených zemědělských systémů v jižním Novém Jižním Walesu v Austrálii.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz