Anglicky: Comparison of Runoff, Soil Erosion, and Winter Wheat Yields from No-Till and Inversion Tillage Production Systems in Northeastern Oregon

Zdroj: Williams, J.D.; Gollany, H. T.; Siemens, M.C.; Wuest, S.B.; and Long, D. S., "Comparison of Runoff, Soil Erosion, and Winter Wheat Yields from No-Till and Inversion Tillage Production Systems in Northeastern Oregon" (2009). Publications from USDA-ARS / UNL Faculty. 267.

Klíčová slova: "ochrana půdy; zpracování půdy; osevní postup; přímé setí; poloprovozní pokus; ozimá pšenice; eroze; povrchový odtok vody"

Dostupný z: https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/267


Půdoochranné technologie dokáží snížit půdní erozi a udržet či zvýšit obsah uhlíku v půdě, čímž přinášejí zemědělcům dlouhodobé výhody, ale mohou být též příčinou nižších výnosů plodin v důsledku rozvoje plevelů, chorob či škůdců. Cílem experimentu bylo porovnat povrchový odtok vody, erozi půdy a výnosy ozimé pšenice při konvenčním zpracování půdy u dvouletého cyklu (ozimá pšenice - ponechání půdy ladem) s bezorebným čtyřletým osevním sledem (ozimá pšenice – půda ladem – ozimá pšenice – cizrna). Pokus byl proveden na dvou sousedních sub-povodích v severovýchodní části státu Oregon (USA), na pozemcích o rozloze 5,8 a 10,7 ha. Průměrné roční srážky v této oblasti jsou 340 mm. Po dobu čtyř let (2001-2004) byly na experimentální ploše měřeny srážky, odtok vody a eroze. Na ploše s orbou byl zaznamenán povrchový odtok vody celkem 13x, zatímco na ploše s bezorebným zpracováním půdy pouze 3x. Na orané ploše byl naměřen celkový odtok vody 5,1 mm a množství erodované půdy dosáhlo 0,42 t ha-1, zatímco na ploše bez orby byly naměřeny hodnoty povrchového odtoku 0,7 mm a erodované půdy 0,01 t ha-1. Bezorebné zpracování půdy vykázalo výrazně nižší ztráty vody a půdy ve srovnání se zpracováním půdy orbou, přitom naměřené hodnoty eroze půdy v tomto pokusu dosáhly mnohem nižších hodnot než bývá obvykle vykazováno pro severozápadní pacifickou oblast USA. Průměrné výnosy ozimé pšenice při srovnání zpracování půdy orbou a při bezorebném zpracování půdy se výrazně nelišily. Nicméně meziroční variabilita výnosů byla vysoká a z tohoto důvodu je vhodné doporučit provést další podobné výzkumy. Bezorebné zpracování půdy je možné doporučit zemědělcům jako vhodnou technologii pro snížení povrchového odtoku vody a eroze v oblastech s nízkým ročním úhrnem srážek.   

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz