Zdroj: Tomáš Just

Klíčová slova: "biodiverzita, vodní toky, zachraňte včely"

Dostupný z: http://vodnihospodarstvi.cz/ochrana-pribreznich-pasu-v%e2%80%afbavorsku-zakaz-zemedelskeho-vyuzivani/


Na stránkách bavorských vodohospodářských úřadů se v lednu letošního roku objevila Informace k příbřežním pásům (Information zu Gewässerrandstreifen). Podává vysvětlení k významné novelizaci bavorského zemského zákona o ochraně přírody, provedené k 1. srpnu 2019. K novelizaci došlo na základě lidového referenda na podporu ochrany bidoverzity, které probíhalo pod názvem „Zachraňte včely“. Jedním z bodů novelizace je ochrana pásů území podél vodních toků.

V textu se uvádí, že příbřežní pásy plní důležité funkce v udržování přírodní rovnováhy a v ochraně vod, mají význam při vytváření krajinného rázu. Je zakázáno zemědělské a zahradnické využívání pásu podél vodního toku, širokého nejméně 5 metrů. To se týká rovněž trvalých kultur například chmele, révy vinné, chřestu nebo energetických plodin. Soukromé zahrady a zahrádky jsou ze zákazu vyňaty, užívání zatravněných pásů je nadále možné. Pokud jde o pozemky Svobodného státu Bavorsko podél vodních toků 1. a 2. řádu, šířka příbřežních pásů činí nejméně 10 metrů.

Vymezení chráněného pásu přísluší primárně hospodařícímu zemědělci a probíhá na jeho vlastní odpovědnost, mimo jiné v návaznosti na roční výkaznictví k zemědělským dotacím.

Sdělení dále informuje o tom, že na podporu zemědělců při vymezování pásů zpracovává vodohospodářská správa územní předlohy, vycházející z vodohospodářských map Bavorské státní zeměměřičské správy. Úpravami s využitím bavorského integrovaného systému zemědělských informací se řeší nesoulady, zjišťované zejména v horních částech toků.

Povinnost zřídit příbřežní pásy existuje obecně bez ohledu na průběh zpracovávání podkladů. Obecně by tedy měl zemědělec podél jednoznačně rozpoznatelných vodních toků zřídit pásy bez odkladu. Povinnost zřídit pásy se netýká uměle vytvořených vodních prvků, jako jsou odvodňovací nebo závlahové kanály. Může být odložena v nejasných případech, kde k vymezení napomohou teprve postupně zpracovávané podklady.

Dokument nehovoří o nástrojích vymáhání ochrany příbřežních pásů, zřejmě však půjde o kombinaci úprav v poskytování zemědělských dotací a sankcí v podobě pokut. Nezmiňuje, že by zemědělcům za omezení náležely nějaké kompenzace.

Nejspíš můžeme i jako vodohospodáři říct, že bychom potřebovali něco podobného také u nás. A že když to jde v Bavorsku, tak proč by to nešlo u nás. Ve srovnání s politicky a mediálně nápadnými tématy změn klimatu nebo ústavního práva na vodu je zákonné vymezení chráněných pásů podél vodních toků možná věcí malou a šedou, bylo by však aspoň konkrétním přínosem ke zlepšení vodního režimu krajiny.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz