Anglicky: Economics of Controlled Drainage and Subirrigation Systems

Zdroj: Evans, R., Skaggs, W., Sneed, R. E. 1996. Economics of Controlled Drainage and Subirrigation Systems. North Carolina Cooperative Extension Service. Publication Number: AG 397

Klíčová slova: "návrh závlahy drenážním podmokem, regulační drenáž, investiční náklady, provozní náklady, podmínky pro volbu melioračního systému"

Dostupný z: https://pdfs.semanticscholar.org/2c6b/d1c85c5231d73d7c8efad50f91810040748d.pdf http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US8924117


Před instalací/modernizací podpovrchového odvodňovacího systému na systém dvoj-funkční je třeba posoudit vhodnost lokality. Zásady návrhu, provozu a řízení systému jsou popsány v publikacích stejného vydavatele označených AG-355 a AG-356. Je třeba upozornit, že příspěvek se zejména věnuje typu "regulační drenáže", kdy pro dodávku závlahové vody využívá vody pocházející mimo odvodněný pozemek. Mezi investiční náklady je třeba započítat cenu drenážního potrubí a drenážní filtry, objekty (šachtice, výusti, jímací objekty, čerpací stanice a výtlačné řady nebo gravitační přivaděče), případně výstavbu akumulačních a vyrovnávacích nádrží. V nerovném terénu (doporučeno připustit zvlnění +/- 10cm) může být vyžadováno provedení urovnávky terénu s cílem docílit vyrovnanost závlahy drenážním podmokem.

Provozní náklady budou závislé na ceně dodávané vody. Vhodná je vlastní akumulace vody (nádrž) – např. uvádí hodnoty až 1 ha vodní plochy na 6 ha zavlažovaného pozemku. Alternativou je použití povrchové vody (řeky, náhony) nebo vody podzemní, čerpané ze studní.

Na druhé straně jsou zhodnoceny ekonomické přínosy. Vychází z objektivní potřeby uplatňovat na pozemku oboustrannou regulaci vlhkosti půdy, což tento systém poskytuje. Publikace komentuje finanční náročnost jednotlivých stavebních prvků a provozních podmínek, které jsou dány stanovištními podmínkami lokality. Zájemce o výstavbu těchto systémů si po přečtení publikace může udělat názor na výhodnost a na technickou a finanční náročnost/návratnost tohoto typu hydromeliorační stavby.

 

Poznámka: Kromě popsané regulační drenáže existují systémy méně účinné z hlediska požadavků zabezpečenosti závlahy drenážním podmokem, přesto dobře hospodařící s vlastní drenážní vodou na pozemku. V takovém případě mluvíme o opatřeních k regulaci drenážního odtoku.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz