Anglicky: Low-maintenance green tram tracks as a socially acceptable solution to greening a city.

Zdroj: Piotr Sikorskia , Marzena Wińska-Krysiaka , Jarosław Chormańskib , Kinga Krauzec , Katarzyna Kubackaa , Daria Sikorska, 2018: Low-maintenance green tram tracks as a socially acceptable solution to greening a city. Urban Forestry & Urban Greening, 35, 148-164.

Klíčová slova: "extenzivní management, zelená infrastruktura, spontánní cegetace, tramvajové pásy, městká zeleň"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.08.017


Ozeleňování tramvajových tratí se stalo běžným řešením ve snaze vyhovět rostoucím nárokům na množství zeleně v mnoha evropských městech. Udržování kvalitní a zdravé vegetace však vyžaduje nákladnou péči. V této studii autoři posuzovali možnosti údržby zelených tramvajových pásů způsobem, který zohledňuje estetická hlediska ve vztahu k ekonomice a ekologickým přínosům. Autoři provedli monitoring málo udržované vegetace podél stávajících tramvajových tratí, které prošly přirozenou sukcesí s cílem: 1) posoudit, jak obyvatelé města vnímají stávající ozelenění tramvajových tratí s nízkou intenzitou údržby v různém stáří porostu (1-11 let), 2) identifikovat měřitelné parametry kvality vegetace ovlivňujících estetické vnímání vzhledem k preferencím obyvatel a 3) vyhodnotit zda perspektiva pozorovatele (z blízka nebo z dálky) je faktorem ovlivňujícím vnímání zelených tramvajových pásů obyvateli. Výsledky ukázaly, že obyvatelé zelené tramvajové pásy oceňovali a preferovali pětkrát více než klasické tramvajové tratě. Respondenti uvedli, že nejdůležitějšími vlastnostmi zelených pásů bylo zapojení vegetace, přičemž pouze menšina zmiňovala faktory, jako je nerovnoměrná barva (33,9%) nebo výskyt plevelů (7,1%). Vnímání zelených pásů bylo ovlivněné stářím (dobou založení) zeleného pásu a pestrostí zastoupených druhů. Navíc, vnímání tramvají jako dopravní cesty a prostředku bylo závislé na vzdálenosti hodnotitele.  Jestliže nedostatky v kvalitě zeleného tramvajového pásu byly méně viditelné či zanedbatelné, byly tramvaje vnímány o 19% příznivěji při vzdáleném pohledu než při pohledu zblízka. Výsledky našeho výzkumu ukázaly, že zelené tramvajové pásy s nízkou mírou údržby jsou ekonomicky realizovatelným řešením ve snaze dalšího ozelenění měst. Přes nedostatky v kvalitě ozelenění tramvajových pásů se tento přístup může stát akceptovaným a podporovaným prvkem zelené infrastruktury měst. Vysoce kvalitní a intenzivně udržované zelené tramvajové pásy by měly být projektovány do oblastí, kde jsou konfrontovány s blízkou pohledovou perspektivou pozorovatele a naplňují tak vysoká estetická očekávání obyvatel.

Zpracoval/a: Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., lukas@vurv.cz