Anglicky: Viewing evidence of harm accompanying uses of glyphosate-based herbicides under US legal requirements

Zdroj: Centner, T. J., Russell, L., Mays, M. 2019. Viewing evidence of harm accompanying uses of glyphosate-based herbicides under US legal requirements. Science of the Total Environment 648, 609-617. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.156

Klíčová slova: "ukončení registrace, potravinová bezpečnost, glyfosát, lidské zdraví, limity"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718331206


Někteří odborníci v epidemiologii se domnívají, že používání glyfosátu škodí lidskému zdraví a glyfosát byl označen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny jako pravděpodobně karcinogenní. Právo spojených států amerických skýtá dva velké prostředky, v rámci kterých je možné se obavám ze zdravotních rizik věnovat. Za prvé, registrace herbicidů na bázi glyfosátu (HBG) může být ukončena, pokud náklady spojené s používáním jsou vyšší než přínosy. Protože ukončení registrace HBG by vedlo k vyšším cenám pšenice a sóji, což by negativně ovlivnilo potravinovou bezpečnost, jsou potřeba další analýzy. Za druhé, právo Spojených států amerických vyžaduje zohlednění rizika reziduí pesticidů přijímaných potravou a byly vytvořeny limity akceptovatelného množství glyfosátu, který zůstává v potravinách. Křivky sociálních nákladů znázorňující prostředky regulace HBG poukazují na preferované strategie podle rozsahu škodlivých efektů na lidské zdraví a ohrožení potravinové bezpečnosti. Lze nalézt opatření k omezení škodlivosti pro člověka  omezením zdravotní škodlivosti a umožnit nadále používání HBG, ale pouze tehdy, jestliže vědecké důkazy umožňují dojít k závěru, že „nevznikne újma v důsledku agregované expozice rezidui pesticidů“.

Zpracoval/a: Ing. Josef Soukup, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, soukup@af.czu.cz