Zdroj: Lukeš P. (2015): Ochrana půdy před erozí. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, obor Právo a právní věda, katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.

Klíčová slova: "životní prostředí, půda, vodní eroze, ochrana půdy, ochrana před erozí"

Dostupný z: https://is.muni.cz/th/378843/pravf_m/diplomova_prace.pdf


Závěrečná práce se zabývá tématem ochrany zemědělské půdy před vodní erozí z pohledů práva. Cílem je analýza současné právní úpravy a ucelený přehled nástrojů sloužících k ochraně zemědělské půdy před erozí. Jednotlivé části obsahují podrobněji popsané nástroje ochrany životního prostředí, které je možné pro ochranu zemědělské půdy před erozí použít a to jak z hlediska legislativy ČR (Ústavní ochrana životního prostředí, Zákon o životním prostředí, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Stavební zákon, Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon o integrované prevenci, Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, Zákon o pozemkových úpravách, Vodní zákon, Zákon o zemědělství), tak legislativy a politiky EU. Popsány jsou rovněž nástroje ochrany zemědělské půdy před erozí (Územní plánování, Pozemkové úpravy apod.), povinnosti přímo stanovené zákonem, kategorizace předmětů ochrany, administrativní nástroje, ekonomické nástroje a odpovědnost. Pozornost je věnována i rozsáhlé novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která měla přinést podstatné změny právě v oblasti protierozní ochrany zemědělské půdy.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz