Anglicky: Impact of Organic Fertilisation and Subsequent Grassland Abandonment on Floristic Composition

Zdroj: ŠTYBNAROVÁ, M. – DUFEK, A. – DELAGARDE, R. (2017): Impact of Organic Fertilisation and Subsequent Grassland Abandonment on Floristic Composition. Agriculture, vol. 63, no. 1, p. 3-13.

Klíčová slova: "botanické složení; organické hnojení; využití; louka; neobhospodařované porosty"


Louky a pastviny jsou trvalým zdrojem píce pro hospodářská zvířata. Jejich botanické složení je založeno na přirozeně se vyskytujících společenstev, které může hospodář zlepšit nebo zhoršit jejich obhospodařováním. Z dlouhodobého hlediska může být složení travních porostů ovlivněno hnojením a intenzitou využití, např. počtem a termínem sklizně. Pro podporu růstu a rozvoje krmných plodin je hnojení nezbytnou součástí trvalých travních porostů. Ve většině podniků, které se zabývají rostlinnou a živočišnou výrobou, je obvyklé hnojení travin s minerálními hnojivy. Ve světě existují specifické metody založené pro zachování diverzity trvalých travních porostů, u kterých byla ukončena produkční funkce. To je důvod, proč se v České republice využívá dlouholetých zkušenosti ze zahraničí, především z Rakouska.

Proto bylo cílem této studie vyhodnotit změny v botanickém složení trvalých travních porostů po ukončení jejich pravidelného obhospodařování a organického hnojení. V roce 2004 byl v lokalitě Rapotín vybudován dlouhodobý maloparcelkový pokus, ve kterém byl během let 2004-2012 provozován experiment založený na hnojením  kompostem a kalem, a to v rozsahu 0,9; 1,4 a 2,0 dobytčích jednotek (DJ) / ha (odpovídá 54, 84 a 120 kg N / ha). Plochy byly sečeny 2-4 krát ročně v závislosti na dané dávce hnojiva. Během období 2013-2016 byla ukončena pravidelná správa a travní porosty byly zcela opuštěny. Před opuštěním trvalých travních porostů bylo na pravidelně hnojených plochách nalezeno nejvyšší celkové množství druhů (24 druhů). Nejvyšší pokryvnost trav byla zaznamenána na plochách s pastvinami, s klesající intenzitou využití, docházelo i ke zvyšování dominance trav. Čtyři roky po ukončení obhospodařování trávního porostu došlo k poklesu druhové diverzity téměř ve všech variantách a ve všech variantách se zvýšil podíl trav až na hodnotu 67-80%. Na základě údajů o chemických parametrech zjišťovaných v půdě ve dvou sledovaných letech je zřejmý vliv zbytkového efektu obou organických hnojiv na botanické složení porostu po jejich následném opuštění. Tato zjištění naznačují důležitost udržování pravidelného hospodaření pro udržitelné zachování diverzity trvalých travních porostů.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
8.docx