Anglicky: Nutrient management increases crop water use efficiency

Zdroj: Dejene Eticha and Joachim Lammel Research Center Hanninghof, Yara International, Hanninghof 35, D-48249 Duelmen, Germany Dejene Eticha and Joachim Lammel (2017): Nutrient management increases crop water use efficiency. In: Sborník z XVIII International Plant Nutrition Colloquium, 19-24 Srpen 2017, Kodaň, Dánsko: 301-302

Klíčová slova: "živiny; hospodaření s vodou; pšenice; evaporace; hnojení n "


Nárůst zemědělské produkce bez masivního zvětšení zemědělských ploch
a extrémního nárůstu vodních zdrojů vyžaduje kombinaci dostupných postupů umožňujících udržitelnou intenzifikaci zemědělské výroby. Zlepšení výnosů lze dosáhnout zlepšením hospodaření se živinami a vodními zdroji. Proto byl sledován vliv výživy dusíkem na agronomickou efektivitu využití vody u ozimé pšenice
a mechanismy, kterými hnojení dusíkem ovlivnilo využití vody plodinami.
Ve vegetační hale byla pěstována pšenice ozimá při různých dávkách dusíku
a sledování spotřeby vody. V souběžném polním pokusu byly při různých úrovních hnojení dusíkem zjišťovány hodnoty odpařování vody z půdy pod vegetačním pokryvem. Rostliny byly odebírány několikrát v průběhu vegetace, rozděleny na jednotlivé části a zváženy včetně sledování indexu plochy listů, výnosu zrna a slámy. Hnojení dusíkem dle předpokladů zvýšilo výnos zrna pšenice a současně i využití vody rostlinami. Vyšší úroveň hnojení dusíkem zvýšilo nejen výnos, ale i celkovou spotřebu vody, ale celkový nárůst výnosu byl vyšší než spotřeba vody. Optimální hnojení dusíkem tak vedlo k celkově nižší spotřebě vody. Hnojení dusíkem ovlivnilo
i transpiraci pšenice, hmotnost jednotlivých částí rostlin a neproduktivní ztráty vody.
V polním pokusu byly na plochách s optimálním hnojením dusíkem zjištěny prokazatelně nižší ztráty evaporací o 31% oproti ztrátám vody na plochách  s nízkou úrovní hnojení N. Optimální hnojení dusíkem následně vedlo k vyšší transpiraci vody rostlinou a přispělo k tvorbě výnosu, zatímco při nízké úrovni hnojení N se ztrácelo více vody výparem. Optimální výživa umožnila rychlý růst zakrytí půdy, což snížilo evaporaci vody. Rostliny s adekvátní výživou také vyvinuly bohatší kořenový systém, který umožnil příjem vody z hlubších vrstev půdy a snížil ztráty vody do podorničí. Ztráta vody drenáží mimo kořenovou zónu vedla ke ztrátám živin. Snížení produkce tak nevede k zadržení vody v půdě, protože se naopak ztratí více vody výparem. Správným hospodařením se živinami je dosaženo optimálního využití vody rostlinami a zabránění znečištění podzemních vod.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz