Anglicky: Underplanting european beech and silver fir in the preparatory forest stands of european white birch, alder and european mountain ash

Zdroj: Hurt, V., Mauer, O. 2016. Podsadby přípravných porostů břízy bělokoré, olše a jeřábu ptačího bukem lesním a jedlí bělokorou. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 40 s. ISBN 978-80-7509-444-5.

Klíčová slova: "podsadba, přípravné porosty, jedle bělokorá a buk lesní"

Dostupný z: https://ldf.mendelu.cz/uzpl/index.php/metodiky


Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů připravil svými autory tuto certifikovanou metodiku, která nese osvědčení 69254/2016-MZE-16222/M129. Autoři metodiky formulují postupy zakládání podsadeb pod přípravnými porosty břízy, jeřábu a olše. V podmínkách České republiky došlo a nově vlivem celé řady faktorů znovu dochází k intenzivnímu rozpadu především monokultur smrku ztepilého. Současná dynamika rozpadu porostů má zvyšující se tendenci. Rozpadat se začínají nejen porosty starších věkových tříd, ale i porosty ve vývojové fázi mlazin až tyčovin. Je zřejmé, že s ohledem na narůstající četnost extrémních epizod sucha a gradace škůdců, nebude již možno rozpad takovýchto porostů zastavit. Úplným vyklizením často vznikají velice těžce obnovitelné holiny, na nichž je přímá výsadba a zajištění kultur klimaxových dřevin komplikovaná. Jednou z biologicky přijatelných cest je založení přípravných porostů a jejich jednorázové nebo postupné podsazování. Podsadby pod porosty přípravných dřevin vyžadují specifický přístup. Klimaxové dřeviny jako je jedle a buk jsou při výsadbě náchylné na škody mrazem. Přípravný porost však vytváří příznivé mikroklimatické podmínky, vegetační poměry a koloběh živin. Nicméně výrazné a rychlé snížení zakmenění horního patra přípravné dřeviny (stejně jako výsadba na holou plochu) může přinášet výrazné poškození mrazem. V metodice je popsán postup proředění horního patra vzhledem k jeho celkové výšce a věku pro jedli a buk zvlášť. V metodice je popsán i postup na zemědělských půdách či zalesnění na holé ploše násečného tvaru s bočním krytím porostu z přípravných dřevin.

K podsadbám je vhodné použít prostokořenný sadební materiál s bohatým kořenovým systémem. Tento materiál je příhodné pěstovat pod umělým stíněním nebo přirozenou clonou podokapových školek. Sadební materiál buku autoři doporučují vysazovat jako 2letý s minimální tloušťkou kořenového krčku 6 mm a výškou nadzemní části 36 až 50 cm. Jedli autoři doporučují vysazovat jako 4 až 5letou sazenici s tloušťkou kořenového krčku 7 mm a výškou nadzemní části 36 až 50 cm.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz