Anglicky: Maize carbon dynamics are driven by soil erosion state and plant phenology rather than nitrogen fertilization form

Zdroj: Hoffmann M.a,b, Pohl M.c, Jurisch N.c, Prescher K.d, Mendez Campa E.b, Hagemann U.c, Remus R.c, Verch G.e, Sommer M.b,f, Augustin J.c aDepartment for Research Information Systems, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Müncheberg, Germany b Institute of Soil Landscape Research, (ZALF), Müncheberg, Germany c Institute for Landscape Biogeochemistry, (ZALF), Müncheberg, Germany d Institute of Forest Ecosystems, J. H. von Thünen Institute, Eberswalde, Germany e Agricultural Landscape Data Centre, Res. St. Dedelow, (ZALF), Prenzlau, Germany f University of Potsdam, Inst. of Earth and Environmental Sciences, Germany Soil and Tillage Research, 2018 (175): 255-266

Klíčová slova: "půda; skleníkové plyny; co2; eroze; hnojení dusíkem; bilance uhlíku"


Uhlík vyskytující se v půdách představuje největší zdroj uhlíku v půdních ekosystémech a v důsledku hraje zásadní roku v globálním cyklu uhlíku. Dosud není zcela jasné, do jaké míry půdy je uhlík uložený v půdě využívaný a jak využití půdy toto využití mění. Morénová krajina v severozápadním Německu je charakterizována půdní heterogenitou na malých územích na jedné straně a intenzivním pěstováním plodin na straně druhé. Oba faktory významně ovlivňují výměnu uhlíkových plynů a určují tak dynamiku uchování organického uhlíku v zemědělských ekosystémech. Dosud ale není jisté, do jaké míry tyto vztahy ovlivňuje hnojení různými formami dusíku, zvláště pokud se jedná např. o digestáty. Není zřejmé, jak je půdní eroze ovlivněna půdním typem, dynamikou půdního C a zda je některý faktor důležitější než jiné. V práci je proto představen dynamický sezónní model bilance čistého uhlíku v ekosystému (NECB) jako zastoupení za změny v zásobě půdního organického uhlíku. Měření byla provedena v roce 2011 na celkem 5 lokalitách na “CarboZALF-D” polních pokusech a s odlišným stavem půdní eroze a při celkem 3 různých způsobech hnojeni N (minerální a organická hnojiva). Současně byla měřena výměna CO2 (NEE) a respirace ekosystému (Reco) pomocí systému uzavíratelných komor.  Denní produkce biomasy (NPPshoot) byla stanovena pomocí růstových rovnic zpřesněných periodickými odběry vzorků rostlin. Dynamika C pak byla propočtena jako bilance NEE a NPPshoot, kde jako základ byl považován vstup C při organickém hnojení. Výsledný  NECB pak rozlišil čisté ztráty C po čistý příjem. Při srovnání různých způsobů hnojení N, ztráty půdy erozí měly na NECB silnější dopad. Pro potvrzení výsledků bude třeba dlouhodobější sledování při různých klimatických vlivech.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., muhlbachova@vurv.cz