Anglicky: Effects of automatic prestimulation in the milking of Manchega sheep

Zdroj: Bueso–Ródenas, J, Alejandro, M, Romero, G, Roca, A, Díaz, JR. 2022. Effects of automatic prestimulation in the milking of Manchega sheep. Livestock Science: 225.

Klíčová slova: "dojení ovcí, strojní dojení, stimulace dojení"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104813


Autoři tohoto příspěvku se věnovali porovnávání dvou způsobů strojního dojení ovcí  - klasickým způsobem, kdy bylo použito frekvence 180 pulsů.min-1, při podtlaku 36 kPa s časovým poměrem podtlaku a sání 50:50. Dojení probíhalo 2x denně v dojírně s automatickým sundáváním strukových násadců při poklesu průtoku mléka pod 150 g.min-1 po dobu 20 s. Tento způsob dojení porovnávali s druhým typem dojení, kdy po dobu prvních 20 vteřin po nasazení dojícího zařízení byl zvýšen počet pulsů na 300 za min., čímž měly být ovce stimulovány k rychlejšímu spouštění mléka a celkově ke zkrácení doby dojení. Pro experiment autoři vybrali bahnice v 5 týdnu laktace, kdy dosahovali minimální dojivosti 0,5 kg. Všechny ovce byly krmeny stejnou krmnou dávkou.

Z výsledku práce vyplývá neprůkazně vyšší nádoj mléka u ovcí, které byly na začátku dojení stimulovány intenzivnější pulsací, avšak nepotvrdila se původní hypotéza, že se zrychlí celý proces dojení. Klasickým způsobem byly ovce podojeny rychleji, při ruční dotahování bylo získáno menší množství tzv. reziduálního mléka. Z výsledků práce je možno konstatovat, že zavedení prestimulace u ovcí žádný pozitivní dopad jako u dojeného skotu na efektivitu získávání mléka nemá, nicméně autoři doporučují pokračovat ve výzkumu, aby bylo možno celý proces získávání mléka od ovcí zefektivnit.                          

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz