Anglicky: The effects of land uses on soil erosion in Spain: a review

Zdroj: García-Ruiz, J. M. 2010. The effects of land uses on soil erosion in Spain: a review. Catena 81, 1 – 11 s.

Klíčová slova: "eroze, vinná réva, ochrana půdy, mulčování, degradace půdy, trvalé kultury, půdoochranné technologie"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S034181621000010X


Vinná réva je při správném obhospodařování produkční i několik desetiletí, někdy i stovky let. Přestože není standardní definice pro „staré vinice“, obvykle se tak označují vinohrady starší než 50 let. Po této době zpravidla nastává pokles výnosů a je potřeba začít uvažovat o obnově vinic. Nevhodné obhospodařování vinné révy má vliv na její produkci a může vést až k nenávratnému poškození. Ve středomořských oblastech je na vinicích klasickou kultivací orba. Data od Španělského národního statistického úřadu z roku 2007 ukázala, že až 75% vinic trpí suchem. Půda je v těchto oblastech chudá na živiny a obsahuje i nízké procento organické hmoty. V případě, že se vinice nacházejí na sklonitých pozemcích, dochází navíc ke ztrátě nejúrodnější části půdy vlivem vodní eroze. Klasický způsob hospodaření na vinicích neposkytuje půdě dostatečnou ochranu a půda tak stále více degraduje. Mezi hlavní příčinu degradace půdy na těchto pozemcích patří nedostatečný půdní pokryv. Kromě nedostatečného půdního pokryvu je další významnou příčinou degradace půdy obhospodařování vinic po spádnici.

Řešením, jak zamezit či alespoň omezit erozi je terasování nebo pokrytí povrchu půdy vhodně zvolenými plodinami. Studie ukazují, že přibližně 50% biomasy z bylinné vegetace je dodáváno do půdy jako organická hmota, především ve formě kořenů. Organická hmota napomáhá vracet živiny na degradovaných sklonitých pozemcích. Přítomnost vegetačního pokryvu meziřadí zvyšuje infiltraci do půdy, zároveň vegetace chrání půdní povrch před účinkem vodních kapek, snižuje množství povrchového odtoku a podporuje utváření a stabilitu půdních agregátů. Ideální období, kdy může dojít ke změně z klasického způsobu obdělávání na obdělávání s vegetačním pokryvem v meziřadí je podzim či zima. Výzkum dále ukázal, že je potřeba meziplodiny zapravit do půdy nejpozději v dubnu, aby nedocházelo k soupeření mezi vinnou révou a zasetými meziplodinami.

Zpracoval/a: Ing. David Kincl, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Kincl.David@vumop.cz