Anglicky: Forestry in bioeconomy – smart green growth for the humankind.

Zdroj: Markku O. 2014. Forestry in bioeconomy – smart green growth for the humankind. Scandinavian Journal of Forest Research, 29 (4): 360 – 366.

Klíčová slova: "bio rafinérie, klimatická politika, ekonomický růst, nové lesní produkty"


Článek vychází z Bioekonomického akčního plánu (BAP) Evropské unie, objasňuje „bioekonomii“ a zkoumá její vztah k lesnickému sektoru a jeho současným problémům. Výklad je spojen s širším kontextem klimatických a energetických politik a s myšlenkami ekologické ekonomiky a zeleného růstu. Ukazuje se, že navzdory dobrým úmyslům, BAP nedokáže spojit bioekonomii s hlavní myšlenkou ekologické ekonomiky a zdroji hospodářského růstu. Jen těžko jde diskutovat o politikách týkajících se klimatu a zcela vynechat aspekty využívání půdy mezi zemědělstvím a lesnictvím, které mají v této problematice velmi důležitou roli. Stejně závažným nedostatkem BAP, je že velmi nejednoznačně rozlišuje roli a povahu odvětví lesního hospodářství jako sektoru využívajícího vysoce technologický sektor využívající biomasu a vynechává současné problémy týkající se obnovení produktové matice z lesní biomasy v reakci na klesající poptávku po papíře. Přehled hlavních aktuálních témat v lesnickém odvětví poukazuje na to, že má a bude mít důležitou roli v bioekonomii jako odvětví high-tech s vysokou přidanou hodnotou, které vyrábí jak všechny tradičních produkty, tak bioenergie a nové nové bio-produkty v bioenergetice.

Aktuálním stěžejním úkolem lesního průmyslu je najít výrobky s vysokou přidanou hodnotou, schopné reagovat na klesající poptávku po papíře. Pokud budeme v tomto ohledu úspěšní, zajistí to lesnickému sektoru, aby byl i nadále v popředí biokenomiky. Velký důraz je kladen především na nové výzkumy v oblasti lesnictví, a tím posílení tohoto odvětví a jeho schopnost se přizpůsobit globálním socioekonomickým změnám prostředí. Nedá se s určitostí předpovědět, jak se budou vyvíjet klimatické a energetické politiky, a jak budou ovlivňovat provozní podmínky lesního hospodářství. Témata pro další výzkum by měly zahrnovat dopady využívání dřeva jako energetického prostředku na ekologickou výkonnost lesnictví, zajištění vyváženého obchodu se dřevem a v neposlední řadě alternativní principy zahrnující lesy do systémů obchodování s emisemi. Výzkum zaměřený na průmysl je také velmi důležitý. Hledání vhodných nástrojů pro podporu výzkumu a vývoje jakož i posouzení toho jak se chovají nadnárodní lesnické firmy, náleží ke strategickým výzkumným tématům podporujícím bioekonomii.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz