Anglicky: Weed management in spring planted cereals with mesotrione

Zdroj: Soltani, N. ; Shropshire, C. ; Cowan, T. ; Sikkema, P. H.. (2014). Weed management in spring planted cereals with mesotrione. American Journal of Plant Sciences 5 : 153 - 157.

Klíčová slova: "obilniny, herbicidy, plevele"

Dostupný z: http://www.weedscience.org/default.aspx


Článek poskytuje informace o účinnosti herbicidní látky  mesotrionu pro regulaci širokolistých plevelů v jarních v obilninách v půdně klimatických podmínkách státu Ontario. Vzhledem k nedostatku informací bylo provedena podrobná studie. Celkem bylo provedeno osm studií v Ontariu za období dvou let (2010 až 2011) s cílem vyhodnotit účinnost aplikované preemergentně (PRE) a to v dávkách 25, 50, 100, 140 a 280 g na hektar, kdy byla sledována účinnost jednotlivých dávek a dlouhodobý efekt regulace dvouděložných plevelů a účinnost regulace dle spektra vyskytujících se plevelů. Sledování bylo prováděno v jarním ječmeni, tvrdé pšenici, ovsu a pšenici. Herbicid  Mesotrion, aplikovaný preemergentně v  uvedených dávkách, nezpůsobil  žádnou fytotoxicitu v jarním ječmeni, tvrdé pšenici, ovsu a pšenici ozimé krmné.

Hodnocení bylo prováděno v jednotlivých termínech po 1, 2 a 4 týdnech po aplikaci. Předpokládaná dávka mesotrionu potřebná k dosažení úspěšné regulaci plevelů Amaranthus sp., Chenopodium sp , Polygonum sp. a Sinapis arvensis byla obecně vyšší než 280 g ai ha-1. Při aplikaci nižších dávek byl výsledný efekt na uvedené plevelné druhy nižší. K dosažení efektu ekvivalentního standardnímu ošetření bromoxynil / MCPA bylo zapotřebí 36 g ai-1 mesotrionu. Na základě těchto výsledků může být mesotrion aplikován preemergentně v dávkách 25, 50, 100, 140 a 280 g ai ha-1 bezpečně v jarních jalovinách, pšenici tvrdé, ovsu a pšenici krmné. Avšak pro správný účinek na Amaranthus, Chenopodium, Polygonum a Sinapis arvensis je nutné použít dávku vyšší než 280 g ai-1 mesotrionu.Z pokusů vyplývá, že dávka účinné látky by měla být volena s ohledem na vyskytující se plevele.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz