Anglicky: Comparison of the selected methods for the valuation of the standing volumes in growth for accounting purposes in the czech republic

Zdroj: Čermáková, H., Stárová, M., Vostrovská, H. 2015. Komparace vybraných metod oceňování rostoucí zásoby lesního porostu pro potřeby vykazování účetních dat v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 60(2), 89-97. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "lesní porost, účetnictví, metody oceňování, účetní závěrka, příloha k účetní závěrce, česká republika"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/394.pdf


Autorky se v článku věnují velmi potřebnému tématu, které není na veřejnosti vidět, ale svojí podstatou je v účetní praxi velmi na hraně. V úvodu článku je zdůrazněno, že současná v praxi není významná část lesního majetku zahrnuta v informačním systému účetnictví a management podniku nemá k dispozici přesné účetní informace z finančního účetnictví, které by přispěly ke správným manažerským rozhodnutím. Účetní jednotky v ČR jsou povinny ze znění prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví uvádět v příloze k účetní závěrce informaci o hodnotě rostoucí zásoby lesního porostu na lesních pozemcích, které jsou buď ve vlastnictví účetní jednotky, anebo k nim mají právo hospodaření. Stanovená cena pro výpočet ocenění lesního porostu je uvedena v jednotlivých prováděcích vyhláškách a činí 57,- Kč za m2 lesního pozemku. To však neodpovídá skutečnosti. Autorky pro svoji analýzu vybraly oceňovací modely používané v ekonomickém a právním prostředí ČR. Pro provedení komparativní analýzy byly zvoleny následující oceňovací metody: 1) metoda ocenění lesního porostu věkovými hodnotovými faktory – úřední cena; 2) metoda ocenění lesního porostu čistou současnou hodnotou – zjednodušeným způsobem; 3) hodnota mýtní výtěže a 4) ocenění lesního porostu dle prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví.

Autorky provedly dotazníkové šetření u 264 subjektů. Z výsledků vyplývá, že většina účetních jednotek plní právní požadavek na zveřejnění hodnoty rostoucí zásoby lesního porostu v příloze k účetní závěrce a uvedenou cenu stanovují jako součin rozlohy lesních pozemků à 57,- Kč/m2. Jedna čtvrtina účetních jednotek používá jiné ocenění. Současně bylo zjištěno, že některé oslovené účetní jednotky tuto požadovanou informaci neuvádí a nenaplňují tak požadavky na obsah účetní závěrky.

Z provedené komparace oceňovacích metod autorkám vyšlo, že praxi a současné realitě se nejvíce přibližují ocenění zjednodušeným způsobem, které je postaveno na tzv. výnosovém přístupu.

Závěry příspěvku potvrzují, že existují nástroje, kterými lze stanovit hodnotu rostoucí zásoby lesního porostu pro potřeby účetnictví.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz