Anglicky: Influence of non-chemical weed control in silage maize (Zea mays) on the weed spectrum

Zdroj: Fuksa, P. (2004) Influence of non-chemical weed control in silage maize (Zea mays) on the weed spectrum. ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION. Spec. Iss. 219. p. 135-142

Klíčová slova: "https://www.researchgate.net/publication/295761935_influence_of_non-chemical_weed_control_in_silage_maize_zea_mays_on_the_weed_spectrum"

Dostupný z: kukuřice; plevelné spektrum; regulace plevelů


V letech 1998 až 2000 byl studován vliv různé mechanické regulace plevelů v porostech silážní kukuřice na spektrum plevelů. Byly srovnávány čtyři varianty: 1. bez likvidace plevelů (kontrola), 2. mechanicky odplevelené od začátku vegetačního období do 5. -stupeň listů kukuřice, 3. mechanicky odplevelován od fáze 5 listů kukuřice do konce vegetace, 4. mechanicky odplevelován po celé vegetační období. Mechanická kultivace porostů kukuřice probíhala ve 14denních intervalech. Hlavním jednoletým druhem byl v průměru za tři roky Chenopodium album (do 90 % sušiny všech plevelů) a hlavním vytrvalým druhem plevele Cirsium arvense (do 80 %). V následujícím roce byl zaznamenán pokles jednoletých druhů plevelů a nárůst víceletých druhů. Trvalé pěstování způsobilo rozšíření spektra plevelů a také mírné zvýšení podílu vytrvalých plevelů. Na neošetřovaných plochách a mechanicky ošetřovaných porostech naopak výrazně převažuje jeden dominantní druh pouze do fáze pěti listů kukuřice ve vegetačním období (v prvním roce pěstování to byly především Chenopodium album a v následujících vegetačních obdobích především Cirsium arvense a Elytrigia repens. Statisticky významný negativní vliv (alfa = 0,01) zaplevelení na výnos sušiny kukuřice byl zaznamenán v rozmezí od 8,57 (kontrolní varianta) do 11,19 t ha (4(varianta).

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz