Vítejte na webových stránkách České technologické platformy pro zemědělství

Česká technologická platforma pro zemědělství byla uznána Ministerstvem zemědělství jako technologická platforma dne 23.9.2016.

ČTPZ je ustavena na základě čl. 8 a 15 Stanov ZS ČR jako jeho orgán, je součástí jeho organizační struktury se specifickým zaměřením činnosti a to v souladu s iniciativou EK ze dne 16.6.2004, týkající se vytvoření technologických platforem a „Metodikou pro vytvoření, uznání a podporu TP v působnosti Mze“. ČTPZ nemá vlastní právní osobnost a navenek za ní právně jedná k tomu zmocněný koordinátor - ZS ČR. Ve své činnosti se řídí Stanovami ZS ČR a tímto Statutem.         

Vize a cíle?
 • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění zemědělské výroby nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí;
 • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti zemědělské prvovýroby s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru;
 • koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti zemědělství u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů;
 • využití aktuálních poznatků zemědělského výzkumu a vývoje v  praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům;
 • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu českého zemědělství a spotřebu českých produktů, včetně podpory vzdělávání;
 • hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření, včetně ekologických způsobů hospodaření;
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů;
 • poradenské aktivity pro účely posouzení právních norem v dané oblasti, pro účely odborných posudků, odborných stanovisek pro další subjekty a pro tvorbu právních předpisů týkajících se rozvoje aktivit v oblasti působení technologické platformy;
 • podpora iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělství a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit;
 • aktivní podíl na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů v oblasti zemědělství, a to zejména, ale ne výlučně cestou:
  • zpracováním vize rozvoje výzkumu v oblasti zemědělství,
  • vypracováním strategického plánu výzkumu,
  • přípravou implementačního plánu,
  • stanovením hlavních směrů výzkumu v oblasti zemědělství,
  • tvorbou strategií pro rozvoj moderních technologií,
  • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit,
  • přijetím úlohy spojovacího článku mezi vědou, výzkumem a zemědělskou praxí iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a využitím vědeckých řešení,
  • propagace programů zaměřených na podporu zavádění inovací do zemědělské prvovýroby,
  • metodická a organizační podpora pro členy ČTPZ v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů,
  • podpora vzdělávacích a propagačních aktivit v oblasti zemědělské prvovýroby.
Jak se stát členem?

ČTPZ má otevřený charakter. O přijetí za člena ČTPZ je možno požádat písemně, k rukám předsedy představenstva nebo cestou svazové kanceláře ZS ČR.

O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo ČTPZ na základě návrhu předsedy (místopředsedy) a to na svém nejbližším jednání po doručení žádosti. Žádost je schválena v případě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. jeho zástupce v případě nepřítomnosti předsedy. O výsledku hlasování je žadatel informován písemně do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva.

ankara dershane Fiyatları

Členem ČTPZ se po schválení představenstvem žadatel stává podpisem Deklarace oprávněným statutárním zástupcem.

Přenos nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a kvalitní potraviny jsou hlavní náplní činnosti ČTPZ

Cílem ČTPZ je kvalitativní i kvantitativní zlepšení zemědělské produkce, např. snížení nákladů na rostlinnou i živočišnou produkci, zvýšení výnosů a kvality produktů především využitím nových postupů, technologií a biotechnologií ve výrobě, zajištění technického a technologického rozvoje v agrárním sektoru, zajištění dostatečného množství bezpečných a kvalitních potravin, zkvalitňování životního prostředí a řešením jeho problematických oblastí a využívání obnovitelných zdrojů.

Jako hlavní předpoklad k dosažení cílů je aktivní spolupráce vědeckovýzkumných a univerzitních pracovišť se svazy pěstitelů a chovatelů, zemědělskou prvovýrobou a zpracovateli. Vzájemné propojení znalostí a personálních kapacit jednotlivých segmentů ČTPZ umožní efektivnější prosazení poznatků a požadavků platformy v domácím agrárním sektoru. Dlouhodobým cílem je kromě úzké spolupráce v rámci národní platformy také spolupráce s těmito subjekty: ČTP uznané v rámci resortu MZe (ČTP pro ekologické zemědělství, ČTP pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, ČTP pro potraviny), Evropskými technologickými platformami FABRE (Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform), Plants (Plants for the Future), WssTP (The European Water Platform), Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Agrární komorou a dalšími subjekty při tvorbě a připomínkování legislativních norem - Národní agenturou pro zemědělský výzkum (v rámci MZe) a dalšími institucemi poskytujícími prostředky na výzkum a vývoj (MŠMT, Technologická agentura ČR).