Zdroj: Hůla J., Kovaříček P., Švastal J., Šindelář R., Vlášková M. (2009). Tři technologie založení porostu kukuřice a odolnost půdy vůči vodní erozi. Mechanizace zemědělství 64-67.

Klíčová slova: "eroze půdy; protierozní opatření, vymrzající meziplodiny"

Dostupný z: http://kzs.tf.czu.cz/projekt/8.pdf


Článek zpracovává výsledky poloprovozního polního pokusu na lehké půdě, přičemž byly hodnoceny tři varianty zpracování půdy a setí silážní kukuřice a jejich vliv na odtok vody a smyv zeminy. Variantami bylo: setí bez jarní předseťové přípravy půdy s meziplodinou (varianta 1); setí po jarní předseťové přípravě půdy s meziplodinou (varianta 2) a konvenční technologie - setí po jarní předseťové přípravě půdy bez meziplodiny (varianta 3). Nejpozdější nástup povrchového odtoku a nejvyšší rychlost infiltrace byla zaznamenána u varianty 1, u zbylých variant nebyl pozorován významnější rozdíl. Nejvyšší smyv byl zaznamenán u varianty 3, který byl přibližně 20× vyšší než u varianty 1. U této varianty byla rovněž zaznamenána nejvyšší hodnota objemové hmotnosti redukované, která má vliv na infiltraci, povrchový odtok a tím i smyv. Závěrem jsou uváděna doporučení zkombinovat více metod pro požadovanou účinnost. Například setí kukuřice do vymrzající meziplodiny (včas zasetých, aby vytvořily dostatek biomasy), uplatnění alespoň minima pásového střídání plodin (kukuřice a ozimé plodiny nebo ozimá řepka), použití víceletých pícnin apod.

Autoři zejména upozorňují, že na pozemky ohrožené vodní erozí, kde má být dalším rokem pěstována kukuřice, je nutné včas zasít meziplodinu (a to do začátku září), přičemž její protierozní funkce se může projevit zejména při dlouhém meziporostním období při zařazování kukuřice po obilninách či řepce. Důležitý je dle autorů rovněž vhodný přesný secí stroj na kukuřici, s kotoučovými secími botkami, nejlépe s předřazenými kotoučovými krojidly.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz