Anglicky: Soil Conservation in Europe: Wish or Reality?

Zdroj: Panagos, P. et al. 2016. Soil Conservation in Europe: Wish or Reality? Land. Degrad. Dev. 27, 1547–1551.

Klíčová slova: "půdoochranné technologie, zpracování půdy, infiltrace, stabilita půdní struktury "

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ldr.2538


Téměř celá Evropa je ovlivněna erozí půdy. Pro zvrácení dopadu eroze v postižených oblastech je nutná zásadní politická reakce, zejména s ohledem na současnou změnu klimatu a vodní krizi. Stálé ztráty a degradace půdy již nejsou zapříčiněny kvůli nedostatku znalostí o tom jak chránit půdu, ale především v důsledku nedostatečně nastavené legislativy řízené místními vládami. Průměrná hodnota ztráty půdy v důsledku plošné a rýžkové vodní eroze je v Evropě 2.46 t.ha-1.rok-1. Pro zmírnění dopadů eroze půdy proto zavedla společná zemědělská politika Evropské unie opatření na ochranu, která snižují ztrátu půdy o 20 % na orné půdě. Ale i další hospodářské a politické kroky by měly zvýšit význam půdy jako součásti ekosystémových služeb, zvýšit příjmy malých vlastníků pozemků žijících na venkově, podpořit mladé zemědělce a organizovat regionální služby vedoucí ke změnám současného využívání půdy. V měnícím se světě v podléhajícímu až 9 miliardám lidí, problému s klimatickou změnou, nedostatku vody a vyčerpané úrodnosti půdy, je potřeba aby se hospodaření již vyvíjelo s přihlédnutím k environmentálním a ekologickým aspektům.

Zpracoval/a: Ing. David Kincl, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Kincl.David@vumop.cz