Anglicky: The effect of soil and environmental conditions on the status of main macronutrients in Chokeberry (Aronia melanocarpa) leaves and fruits

Zdroj: Dragoja Radanovič et al., (2017): The effect of soil and environmental conditions on the status of main macronutrients in Chokeberry (Aronia melanocarpa) leaves and fruits, 2nd International Congres „Solutions and Projectons for Sustainable Soil Management“, Book of abstracts, 66 p.

Klíčová slova: "obsah makroelementů, půda, listy, plody, aronia melanocarpa"

Dostupný z: http://polj.uns.ac.rs/sr/node/548


Jeřáb černý (Aronia melanocarpa) je specifickou rostlinou s plody, které obsahují látky důležité pro lidské zdraví. Pro svoje pěstování a dosažení vysokého výnosu a kvality produkce vyžaduje specifické podmínky, zejména určité půdní podmínky, ale i další podmínky životního prostředí – to následně ovlivňuje obsah živin v listech a plodech, ale i výnos a jeho kvalitu.

Obsah základních makroživin (N, P, K, Ca, Mg) v listech a plodech jeřábu černého byl sledován během tří vegetačních sezón na třech lokalitách s rozdílnými půdně klimatickými vlastnostmi (1. – Leptic, Dystric Cambisol; 2. – Eutric Cambisol; 3. – Haplic Chernozem).

Vzorky půd, listů a plodů (pro stanovení obsahu makroživin) byly v průběhu tří sezón odebírány vždy 3x v průběhu každé sezóny – v červnu, červenci a srpnu.

Obsah dusíku se ve sledovaném rostlinném materiálu v průběhu sezóny snižoval (z 2.0 – 2.5% v červnu na 1.4 – 2.0% v srpnu). Podobná tendence poklesu byla zaznamenána také u fosforu (0.28 – 0.41% v červnu a červenci, 0.19 – 0.37% v srpnu). U fosforu byla pozorována nejsilnější závislost na lokalitě. Podobná závislost byla sledována také u dalšího prvku – draslíku. Také jeho obsah v listech a plodech klesal v průběhu vegetační sezóny, ale tento pokles již nebyl tak markantní. Obsah vápníku byl silně ovlivněn stářím listů – mladší listy vykazovaly významně nižší obsah vápníku, než listy starší. Měřený obsah hořčíku byl totožný takřka na všech třech lokalitách a v průběhu vegetační sezóny vykazoval mírný pokles.

Celkem logicky byla prokázána závislost obsahu živin v listech a plodech jeřábu černého (Aronia melanocarpa) na obsahu živin v půdě a současně koncentrace živin v rostlinném materiálu kolísala v průběhu sledované vegetační periody.

Zpracoval/a: Dr. Ing. Pavel Čermák, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., pavel.cermak@vurv.cz