Anglicky: Long-term weed dynamics and crop yields under diverse crop rotations in organic and conventional cropping systems in the Canadian prairies

Zdroj: Benaragama, D. – Shirtliffe, S.,J. – Gossen, B.,D. – Brandt, S.,A. – Lemke, R. – Johnson, E.,N. – Zentner, R.,P. – Olfert, O. – Leeson, J. – Moulin, A. – Stevenson, C. (2016): Long-term weed dynamics and crop yields under diverse crop rotations in organic and conventional cropping systems in the Canadian prairies. Field Crops Research:196, No. 357-367

Klíčová slova: "pěstování plodin; střídání plodin; biozemědělství; plevele; výnosy "

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429016302209


Až do poměrně nedávné doby mnoho zemědělců spoléhalo na technologie, které maximalizují produkci plodin (např. intenzivní obdělávání půdy, využití monokultur, používání hnojiv a pesticidů aj.). Přestože tyto systémy produkují vysoké výnosy, způsobují značné škody na životním prostředí, včetně degradace půdy, emisí skleníkových plynů a mají negativních vliv na přírodní ekosystémy. Proto v současnosti získávají pozornost po celém světě spíše alternativní systémy, které zvyšují udržitelnost agroekosystémů.

Na kanadských prériích byl klasický systém obdělávání půdy nahrazen systémy, které snižují vstupy nebo organickými systémy založenými na obdělávání půdy, které využívají větší rozmanitosti plodin, avšak bez externích vstupů energie do systému. Dlouhodobý vliv těchto alternativních systémů na zaplevelení a výnosy však doposud nebyly hodnoceny. Proto je studie zaměřená na zkoumání dynamiky zaplevelení a výnosů plodin v různých systémech hospodaření. Výzkum byl proveden v rámci 18letého období ve Scott, Saskatchewan (Kanada). Polní experiment byl proveden v rozděleném půdním bloku se čtyřmi opakováními. Parcely byly rozděleny podle tří úrovní vstupů; systém vysokých vstupů (HIGH), který využíval vstupy pro maximalizaci výnosu, systém snížených vstupů (RED) a organický systém založený na zpracování půdy bez externích vstupů (ORG). Na parcelách probíhalo střídání; lado-obilovina (LOW), různorodé roční obiloviny (DAG) a různorodé roční a vytrvalé pícniny (DAP).  Na pokusných plochách byl sledován vztah mezi střídáním plodin, systémem hospodaření a biomasou plevelů. Systémy ORG měly až 7 × větší hustotu (107 rostlin m-2), až 4 × vyšší biomasu (154 kg ha-1) plevelů a až o 35% nižší výnosy (1052 kg ha-1) než v HIGH systémech. Vstupní systémy RED a HIGH měly podobné výnosy plodin s nižší hustotou plevelů než ORG. Střídání systému LOW měla nejnižší hustotu plevelů. Rotace LOW a DAG měly podobné výnosy, které byly vyšší než u DAP. Všechny systémy vykazovaly v průběhu času nárůst hustoty a biomasy plevelů, ale neměly vliv na výnosy plodin, které byly v průběhu času pravděpodobně souběžně ovlivněny nárůstem srážek. Tato studie dospívá k závěru, že eliminace zpracování půdy a redukce agrochemikálií je možná, ale snížení vstupů agrochemikálií do systému vyžaduje lepší střídání plodin a hospodaření se živinami.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
17.docx