Anglicky: Wind erosion in the central Ebro Basin under changing land use management. Field experiments with a portable wind tunnel

Zdroj: Fister, W., Ries, J.B. (2009). Wind erosion in the central Ebro Basin under changing land use management. Field experiments with a portable wind tunnel. Journal of Arid Environments 73:996–1004. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2009.05.006.

Klíčová slova: "suché hospodaření, půdní škraloup, pastva ovcí, orba"

Dostupný z: https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/PHY/PDF-Dateien/Publikationen/extended_Abstract_Nancy_2006.pdf


Práce se zaměřuje na kvantitativní vyhodnocení vlivu tzv. suchého obhospodařování (dry-farming) na náchylnost k větrné erozi v oblasti nížiny Ebro (SV Španělsko). Suché obhospodařování je tradiční způsob hospodaření v této oblasti. Je charakterizováno dvouletým střídáním pěstování obilnin s následným ponecháním půdy ladem. Vždy, když půda leží ladem, zdejší farmáři opakovaně rozorávají svá pole, aby podpořili infiltraci vody. Rozorávání se vždy provádí v období dešťů. Z tohoto důvodu byl do stanovení intenzity věrné eroze zahrnut i faktor orby. Suché obhospodařování a chudé hlinité půdy jsou hlavním důvodem náchylnosti půd této oblasti k větrné erozi. Od hospodaření zde se pozvolna upouští, a to především kvůli nízké ziskovosti. Ukončení obhospodařování půd v této oblasti postupně zapříčiní tvorbu škraloupu na povrchu půdy.

V rámci polního experimentu byl zkonstruován přenosný větrný tunel, který byl navržen tak, aby co nejlépe nasimuloval přírodní větrné podmínky. Pomocí něj byly provedeny tři pokusy, při kterých byl zkoumán vliv určitého způsobu hospodaření na půdní škraloup. První pokus byl proveden na půdě, která ležela ladem s neporušenými půdním škraloupem. Druhý pokus byl proveden na půdě s půdním škraloupem rozrušeným pohybem ovcí. Třetí pokus pak simuloval konvenční orbu v rámci suchého hospodaření.

Výsledky ukazují, že neporušený půdní škraloup ztrácí jen malé množství půdních částic. Půda se škraloupem rozrušeným pohybem obcí vykazovala 10x větší ztrátu půdních částic než půda se škraloupem neporušeným. Při konvenční orbě došlo k největším ztrátám půdy, a to až 50x větším než u půdy s neporušeným škraloupem. Z uvedeného vyplývá, že konvenční způsob obhospodařování by se v této oblasti neměl vůbec používat kvůli riziku vysoké intenzity větrné eroze. Vzhledem k upouštění od hospodaření a následné tvorbě povrchového půdního škraloupu se však dá očekávat, že se ztráta půdy vlivem větrné eroze v této oblasti sníží. Záleží ovšem i na intenzitě a načasování pastvy ovcí, která by se měla ponechat do období, kdy vítr nedosahuje velkých rychlostí.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, jana.dufkova@mendelu.cz