Anglicky: Optimum Method Uploaded Nutrient Solution for Blended Biochar Pellet with Application of Nutrient Releasing Model as Slow Release Fertilizer

Zdroj: JoungDu Shin, SangWon Park,SunIl Lee. 2019. Optimum Method Uploaded Nutrient Solution for Blended Biochar Pellet with Application of Nutrient Releasing Model as Slow Release Fertilizer. Appl. Sci. 9(9), 1899

Klíčová slova: "hnojivo, biouhel, pelety, dlouhotrvající účinek"

Dostupný z: https://doi.org/10.3390/app9091899


Zajištění pravidelného přísunu organických hnojiv do zemědělsky obhospodařovaných půd představuje velmi aktuální téma. Organická hnojiva zajišťují především přísun organických látek, obsahují potřebné rostlinné živiny a celkově pozitivně ovlivňují průběh fyzikálních i chemických procesů. Organická hmota v půdě v dostatečném množství pozitivně ovlivňuje zasakovací a retenční schopnost půdy, čímž vyrovnává srážkový deficit v období sucha. Naopak v období se zvýšeným výskytem dešťových srážek jsou díky lepší vododržnosti omezovány erozivní účinky. Pozitivní je také efekt na biologickou aktivitu půdy, kdy je organická hmota využívána jako zdroj energie a uhlíku pro půdní mikroorganismy.

Pro aplikaci organických hnojiv platí několik obecných zásad vyplývajících především z nároků pěstovaných rostlin na výživu. Prvotní informaci představuje stanovení vhodné dávky hnojiva, která se stanovuje  nejčastěji na základě půdního rozboru a propočítá se podle obsahu čistých živin obsažených v hnojivu. Organická hnojiva mají ve srovnání s průmyslovými hnojivy nižší obsah živin, a proto musí být aplikovány ve vyšších dávkách, a v pravidelných nejlépe tříletých cyklech.

S ohledem na uvedené skutečnosti je tento příspěvek tematicky zaměřen na technologii výroby nového druhu organického hnojiva procesem peletizace. Jako vstupní suroviny pro výrobu peletizovaného hnojiva byl využit vepřový hnůj, biouhel a živné roztoky s obsahem N, P a K. Experiment byl realizován v 5ti variantách respektujících různé teplotní podmínky (teplota prostředí, ohřev na 600C) a varianty živných roztoků (močovina, roztok N-P-K), kontrola. U vyrobených vzorků hnojiv byly provedeny analýzy na obsah živin s využitím standardních metod a přístrojového vybavení (UV spektrofotometr, analyzátor TOC, ICP-AES).

Charakteristiky uvolňování živin byly hodnoceny pomocí modifikovaného hyperbolického modelu a stanovením pomocí Michaelis-Mentenovy rovnice (určuje kvantitativní poměr mezi koncentrací substrátu a rychlostí reakce), vyjadřuje po dobu 77 dní. Získané výsledky dokládají pozvolný průběh uvolňování jednotlivých živin, což podporuje pozitivní efekt ve využití uvedeného druhu peletizovaného hnojiva pro hnojení zemědělských plodin.

Zpracoval/a: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, patrik.burg@seznam.cz